ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 24.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На двадесет и четвърти ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1585 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

               За Протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас - редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

         За Ответната страна Общински съвет Поморие - редовно и своевременно уведомена, се явява процесуален представител адв. К., редовно упълномощен, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

           

Становище по хода на делото:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам депозирания протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас. Нямам  доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

адв. К.: Оспорвам протеста. Нямам доказателствени искания.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отмените като незаконосъобразни цитираните разпоредби на чл. 29, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 3, т. 2 и 4 от „Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие“ по изложените подробно съображения в протеста. Действително считам, че Общински съвет Поморие е излязъл извън правомощията си при гласуването на въпросния текст от Наредбата, разпоредбите са приети без законна делегация, което считам за незаконосъобразно. При преценка на съда за съществен порок моля цитираните разпоредби да бъдат обявени за нищожни.

 Моля да ни бъдат присъдени разноските, така както са описани в приложения списък.

 

адв. К.: Моля да оставите протеста без уважение, въпреки че по-висшестоящият по степен нормативен акт не съдържа конкретни изисквания и процедури при издаването на такъв род административни актове. Считам, че в правомощията на Общински съвет Поморие е да съхрани интересите на общината, свързани с възможността за събиране на дължимите задължения от страна на физически и юридически лица Не считам, че визираният в протеста порок е основание за обявяване на нищожност на разпоредбите. Моля за решение в тази насока.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: