ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети януари                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1585 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОДИМА СТРОЙ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена от по-рано.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.П..

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпила на 29.01.2014 г. в 10:42 часа молба от адвокат Л.Ц. – процесуален представител на жалбоподателя, с която представя по делото втори ревизионен акт с №02-1101713/06.04.2012 г., със съдържание, различно от ревизионен акт със същия номер, представен по делото, като се иска документът да бъде приет като доказателство по делото. Отделно от това, като не се възразява по даване ход на делото, молителят иска вещото лице, представило допълнение към заключението по делото, да отговори на изрично формулирани в молбата въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам възражение да се приеме представения с молбата на адвокат Ц. ревизионен акт. Не ми е известно за наличието на друг акт със същия номер с различно съдържание.

ПРОКУРОР П.: Не възразявам да бъде приет представеният ревизионен акт.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да бъде приет като доказателство по делото заверен препис от ревизионен акт №02-1101713/06.04.2012 г., затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от ревизионен акт №02-1101713/06.04.2012 г., издаден на дружеството-жалбоподател.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване допълнението към заключението на вещото лице инж. К.Д.М., който е със снета по делото самоличност и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представил съм допълнително заключение, касаещо имоти на ул.Г. № 88 и го поддържам.

 

СЪДЪТ задава на вещото лице въпроси така, както са формулирани от жалбоподателя в представената по делото писмена молба.

Съдът не допуска отговор на въпроса, формулиран в т. 1, тъй като същият е правен.

Съдът не допуска отговор и на въпроса, формулиран в т. 2, тъй като същият е правен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: По т. 3 съм дал отговор в заключението. Не мога в момента да дам отговор на въпроса каква е стойността на СМР за извършване на строителството до кота +5,95; до кота +8,70 и за довършване на сграда до кота + 11,45.

По въпрос 4 по молбата давам отговор, че процентът е индивидуален за процесната сграда на ул. Г. № 88 на база  на конкретни застроени площи по нива, конкретното изпълнение, което е  извършвано през съответните периоди, посочени в т. 4.а. и т. 4.б. на допълнението към заключението, и не може да бъде ползван като аналог или пример за друга сграда, където и да е тя.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Към вещото лице нямам въпроси. Ще коментирам заключението по съществото на спора.

По искането в молбата на жалбоподателя за поставяне на допълнителна задача към вещото лице, възразявам тъй като считам, че е извън предмета на делото.

 

ПРОКУРОР П.: Не възразявам да бъде допуснато изготвянето на исканото допълнително заключение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме допълнителното заключение на вещото лице и да определи възнаграждение за изготвянето на основното и допълнителното заключения и поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

СЪДЪТ намира за неоснователно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за поставяне на допълнителна задача към експертизата така, както е формулирано в т. 3 на молбата, тъй като отговорът на този въпрос би бил неотносим към предмета на спора. Законът изрично регламентира методите, по които следва да бъде определяна пазарната стойност, а освен това пазарната стойност следва да бъде определяна към момента на сключване на всяка една от сделките, като към този момент практически е невъзможно установяването на степента на извършеното строителство и неговата оценка, когато се касае до продажба на право на строеж с част от построеното, но не до степен „груб строеж”.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за поставяне на допълнителна задача на вещото лице така, както е формулирана в т. 3 от молбата, подадена на 29.01.2014 г.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че  назначената съдебно-техническа експертиза и допълнителната такава, приети по делото, са неотносими към предмета на спора. Това е така, тъй като органът по приходите се е ръководил при определяне стойностите, върху които начислява ДДС, съответно установяване неотчетени приходи, от договорите, които са в преписката – предварителния такъв, а също така и договор, сключен с Г.Ф., от които става ясно, че преди изповядване на сделките страните са се договори за цена на апартамент в довършен вид и са заплатили такава. Също има и разписка за плащанията.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР П.: Госпожо административен съдия, жалбата срещу процесния ревизионен акт, потвърден с решение на Директора на дирекция понастоящем ОДОП, намирам за неоснователна. Считам, че е правилна и законосъобразна констатацията на ревизиращия орган, с оглед на което моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите изцяло като законосъобразен ревизионния акт, а жалбата оставите без уважение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: