ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1585 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОДИМА СТРОЙ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

К.Д.М. – 62 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представил съм писмено такова, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На стр. 3 от заключението казвате на две места, че жалбоподателят не Ви представя бетонов дневник или актове за приемане на извършени СМР. По-долу казвате, че жалбоподателят не дава информация за водено пълно счетоводство на разходите по изграждането на този обект. В същото време казвате, че сте работили и по административната преписка. Искам да Ви попитам,  видели ли сте тези справки за себестойността на сградите на ул. Г. № 87 (справката на л. 171 от делото)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Когато казвам, че съм работил по преписката, имам предвид наличната по делото строителна документация, а именно актовете образец 19. Не съм анализирал представените по преписката счетоводни документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По отношение на актовете за извършени СМР също твърдя, че са в преписката.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Пропуснал съм да се запозная с представените по делото актове. Възможно е тези актове да доведат до промяна на параметри в заключението, но не мога да бъда категоричен към този момент и моля да ми дадете допълнителна възможност да представя коригирано заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: По отношение на сградата на ул.Й. № 78 задачата е съвсем различна и не касае определяне себестойността на имота.

Нямам против да бъде изслушано в днешно съдебно заседание заключението по отношение имота на ул. Й.№ 78.

Правото на строеж го изчислявате като считате, че това е стойността на строителната услуга, която лицето може да получи под формата на обезщетение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Лицето, собственик на терена, е получило обезщетение. Така го изчислявам и съм го описал на стр.5 от заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Цитираните от Вас нотариални актове в последната част на експертизата касаят продажба на право на строеж, а не учредяване на такова срещу обезщетение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Това право на строеж,  което продава предприемачът, в случая жалбоподателят по делото, аз равня на стойността на строителната услуга, която извършва предприемачът, за да даде обектите на обезщетение на собствениците на терена, която стойност на строителната услуга разделям на РЗП от сградата, която остава по договора за предприемача, т. е. той е дал 45%, другите 55% остават да ги продава той. Самото право на строеж, фактически той е употребил разходи да построи обекти за обезщетение, разходи за проектиране и др., аз го изчислявам пазарно, печалбата е до 18%.

Строителната услуга, която употребява предприемачът, я изчислявам на 216 103,80  лева. От там нататък прибавям другите административни разходи. Превеждам тази сума на квадратен метър от РЗП оставаща за предприемача и получавам 264,66 лв./кв.м. Прибавям 26 лв. за други и справедливата пазарна стойност на правото на строеж се определя на 290,96 лева за 1 кв. м. и ако умножим по площта на предприемача 816,55 кв.м.  и получавам 240 хил. лева.

Аз определям на няколко апартамента, които сте сезирали с ревизионния акт. Аз не изчислявам на цялата сграда. Това е прецизирано за тези 816,55 кв..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имам възражения във връзка с методиката на вещото лице. Оспорвам експертизата в частта й относно изчислението на право на строеж на имотите на ул. Й. № 78, тъй като това не дава никаква информация за предмета на делото, тъй като констатацията на органите по приходите е за действително платени суми за продажба на право на строеж или на готови апартаменти, като са се съобразили с други обстоятелства, а вещото лице изчислява правото на строеж така, както счита, че следва да бъде изчислено, без да преценя какво е визирано в нотариалните актове, още повече, че в нотариалните актове се съдържа информация, че строителят е длъжен да предаде апартамента в завършен вид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Това е само правото на строеж, което предприемачът ще построи и ще даде на клиента. Това е само правото на строеж, неговата стойност, а не бъдещ продукт, който той продава заедно с правото на строеж. Това е самото право на строеж.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вещото лице не е изчислявало във връзка с предмета на спора.

Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните и уточнението на вещото лице, направено в началото на процедурата по изслушването му, намира, че следва да приеме заключението в частта, касаеща отговори на въпроси, относно обекти, намиращи се в жилищна сграда на ул. Й. №78. Що се касае до отговора на въпроси, касаещи обектите, намиращи се в сградата на ул. Г. № 87, на вещото лице следва да бъде предоставена възможност да се запознае с наличните по делото доказателства и при необходимост да внесе корекции в представеното заключение, затова съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. К.М., в частта, касаеща отговори на въпроси относно обекти, намиращи се в жилищна сграда на ул. Й. № 78.

ПРЕДОСТАВЯ на вещото лице възможност за следващо съдебно заседание да даде отговор на въпросите, касаещи имоти на ул. Г. №87.

Възнаграждението на вещото лице ще бъде определено след окончателно приемане на заключението.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.01.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: