Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1440                   18 юли 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на дванадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                            2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Ч.

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               касационно административно наказателно дело номер 1584 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.Д. ***,  против решение № 61 от 11.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 48/2018 г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 17-0454-000714/31.01.2018 г. на началник Районно управление/РУ/ Сунгурларе, ОДМВР Бургас, с което, за нарушение по чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на касатора, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.първо ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, и на основание чл.175, ал.1, т.4 с.з., за нарушение по чл.103 ЗДвП- „глоба“ в размер на 0/нула/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Каронбат да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд Карнобат, с решение № 61 от 11.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 48/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 17-0454-000714/31.01.2018 г. на началник Районно управление/РУ/ Сунгурларе, ОДМВР Бургас, с което, за нарушение по чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на Г.Д., на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.първо ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, и на основание чл.175, ал.1, т.4 с.з., за нарушение по чл.103 ЗДвП- „глоба“ в размер на 0/нула/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че по делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от Г.Д.Д. нарушение на чл.137а, ал.1 ЗДвП, поради което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.първо ЗДвП, като му е наложена глоба във фиксиран от закона размер.

Санкцията е наложена на Г.Д.Д. за това, че на  04.08.2017 г., около 22.15 ч., в гр.Сунгурларе, на ул. „Грозьо Георгиев“, в посока центъра на града, управлявал МПС без поставен обезопасителен колан, с който е оборудван автомобила. За така установеното нарушение на Г.Д.Д. е съставен АУАН №360/04.08.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила както при постановяване на оспореното решение, така и в производството по издаване на НП.

Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Настоящият касационен състав намира, че в случая не е установен по несъмнен и категоричен начин релевантният за спора факт, а именно, че е налице управление на автомобила от страна на Д. без обезопасителен колан. От показанията на актосъставителя става ясно, че водачът е установен без колан при представяне на документите за проверка, а не непосредствено в момента на спирането на автомобила. В конкретния случай, Д., при подадения сигнал от контролния орган, е спрял автомобила на около 5 м. от посоченото място, а след това го преместил отново не на определеното от органа място, а успоредно на полицейския автомобил и тогава представил документите си за проверка. За този период от време липсват каквито и да е доказателства, водачът да е управлявал МПС - то без обезопасителен колан.

С оглед изложеното, неправилно е ангажирана отговорността на касатора на основание чл.183, ал.4, т.7, пр. първо ЗДвП при липса на несъмнени и категорични доказателства, че Д. е извършил нарушение на чл.137а, ал.1 ЗДвП.

Като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 61 от 11.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 48/2018 г. по описа на Районен съд Карнобат и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ № 17-0454-000714/31.01.2018 г. на началник Районно управление/РУ/ Сунгурларе, ОДМВР Бургас, с което, за нарушение по чл.137а, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на Г.Д. ***, на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.първо ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00/петдесет/ лева, и на основание чл.175, ал.1, т.4 с.з., за нарушение по чл.103 ЗДвП- „глоба“ в размер на 0/нула/ лева.

         Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                              

 

                                                                                       2.