ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети октомври                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

     ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар:  С. Х.

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

Административно дело номер 1583 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:44 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно призован, не се явява представител.

За ответника Общински съвет Камено, редовно призован, не се явява представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Петров.

 

По делото са постъпили писмени молби от касатора с вх. № 10981/18.10.2017 г. и от ответника с вх. № 10963/18.10.2017 г., в които са изразили становище по хода на делото, по доказателствата и по съществото на спора.

 

По хода на делото:

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

 

          ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба считам за процесуално допустима.

Да се приемат представените писмени доказателства с жалбата и представените такива от ответника.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства документите представени с жалбата, както и тези, представени от ответника, и предвид липсата на доказателствени искания, да приключи съдебното дирене  и даде ход на устните състезания, за това

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства документите представени с жалбата и административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания:

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна и оспорените разпоредби на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление на общинските пътища, приета от Общински съвет - Камено следва да бъдат отменени като незаконосъобразни, поради противоречието с материалноправните разпоредби на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл. 52 от Закона за пътищата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: