ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети октомври                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

   2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно  дело номер 1582 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, редовно и своевременно призован. Явява се процесуален представител адв.И.Й..

 

Ответникът по оспорването Общински съвет Камено, редовно и своевременно призован, не изпраща  представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас  се явява прокурор Ч..

 

Становище по хода на делото:

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№10491/04.10.2017 година от председателя на Общински съвет–Камено, чрез процесуалния му представител адв.Камбурова, с която уведомява съдебния състав, че поради служебна ангажираност не може да присъства в насроченото съдебно заседание. Моли да се даде ход на делото. Изразява становище по същество.

АДВ.Й.-Да се даде ход на делото.

 

ПРОРУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ срещу разпоредбите на чл.23, ал.3,т.6; чл.23, ал.4,т.2 и чл.24 ал.2,т.3 от Наредба за поддържане и опазване на обеществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на ториторията на Община Камено (приета с решение №9 по протокол №12 от 29.09.2016 година на Общински съвет-Камено).

Съдът докладва, че по делото с молба входящ № 6642/28.06.2017 година Общински съвет Камено е изпратил писмени доказателства, а именно: докладна записка относно приемане на наредбата, ведно с мотиви към докладната, протокол №5/26.09.2016г. и протокол №9/26.09.2016г., на постоянните комисии на Общински съвет, протокол №12 от проведено на 29.09.2016 г. заседание на Общински съвет –Камено.

АДВ.Й.- Нямам доказателствени искания,нямам възражения по доклада.

ПРОКУРОР Ч.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че представените с писмото писмени доказателства имат отношение към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените писмени доказателства: докладна записка относно приемане на наредбата, ведно с мотиви към докладната, протокол №5/26.09.2016г. и протокол №9/26.09.2016г., на постоянните комисии на Общински съвет, протокол№12 от проведено на 29.09.2016 г.заседание на Общински съвет –Камено.

АДВ.Й. - Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОР Ч.: Няма да соча доказателства

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

АДВ.Й. - По отношение  на правния интерес съм изложил своите съобрежния. Моля да обърна внимание на съда върху постановеното  решение  на петчленния състав на ВАС, което е цитирано от мен в жалбата, както и на тълкувателно решение №2/ 2.12.210 година на ВАС по ТД 4 /2009 година, което определя кога е налице правен интерес у сдруженията с нестопанска цел и браншовите организации. Смятам, че с оспорените разпоредби общинския съвет прави опит с непозволени средства да повиши  фискалната събираемост. Подобен подход е недопустим, поради което намирам същия за незаконосъобразен по подробни съображения, които съм развил и поддържам. Моля да отмените разпоредбите както и да присъдите на доверителя ми сторените разноски в настоящето съдебно производство. Същите са  посочени в списък, приложен  към жалбата.

ПРОКУРОР Ч.: Дружеството няма правен интерес. Съобразно  решението, цитирано от жалбоподателя Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на Община Камено, трябва да кореспондира с дейността и устава на  дружеството. Такива доказателства  липсват по делото. Въпросното сдружение има права да  протестира всички подзаконови  актове, считам за неправилно. Във връзка с конкретния спор дружеството може да попаде сигнал до Окръжна прокуратура, която да извърши проверка  и да се произнесе по същество. В този случай считам, че няма процесуална възможност да се произнесете по същество, тъй като дружеството няма правен интерес да оспори тази подзаконова нормативна норма.

АДВ.Й. – Искам да допълня, във връзка с твърдението, че няма приложени доказателства. Към жалбата е приложено копие на удостоверението за актуално състояние на сдружението, в което  са посочени както предмета на дейност на сдружението, така и неговите цели и средствата за постигане на целите. Съдът разполага с това удостоверение. и моля съда да обърни внимание на конкретно посочените цели. Този запис цели  да разсее тези съмнения, които изразява прокурора.Сдружението,  което представлявам  не защитава чужди  права и  интереси,  а личнити си интереси, които са формулирали в предмета на дейност на сдружението.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: