О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1420                            от 21.06.2018 год.                        град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, втори състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1581 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

            Производството е по чл. 26, ал. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), във вр. с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Образувано по повод постъпила жалба от Я.Н.Н. с ЕГН ********** ***, чрез адв. С.Х.Г.-Т. ***, адвокат при Адвокатско дружество „Трайков и Г.“ с адрес *** – партер против Разпореждане № 4506-40-1020/03.04.2018 год., издадено от Директор на фонд „ГВРС“ при Национален осигурителен институт. С оспорения административен акт е отказано изплащане на гарантирано вземане, по повод прекратено трудово правоотношение с „АПАС 2002“ ЕООД (дружество с открито производство по несъстоятелност, вписано в Търговския регистър на 04.02.2016 год.) ЕИК 131010659, считано от 01.04.2013 год.

Първоначално, жалбата е депозирана в Административен съд - София град (АССГ), където е образувано адм. дело № 4609 по описа на съда за 2018 год. С молба вх. № 14438/ 17.05.2018 год., жалбоподателя, чрез представляващия го адв. Г.-Т. е заявил искане за прекратяване на делото и изпращане на същото по компетентност на Административен съд Бургас. Като мотив на така формулираното искане е заявено, че съгласно нормата на чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР, жалбата се разглежда от административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, като в случая, това е административния съд по седалището на ТП на НОИ Бургас, т.е. Административен съд Бургас.

По повод така подадената молба, с Определение № 3143/18.05.2018 год. състав на АССГ е прекратил производството по адм. дело № 4609/2018 год. по описа на съда и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд Бургас. В мотивите на така постановения съдебен акт е направено позоваване на нормата на чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР и на чл. 133, ал. 1 от АПК.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с материалите по делото, намира, че не е компетентен по правилата на местната подсъдност да разгледа и се произнесе по жалбата. Съображенията:

Действително, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗГВРСНР, разпореждането по ал. 1 – 3 се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд по седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая обаче, при определяне на седалището на ТП на НОИ следва да се има предвид текста на чл. 25 от ЗГВРСНР, в която е указано, че гарантираните вземания по този закон се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя. В настоящия случай, видно от приложените по делото доказателства се установява, че седалището на работодателя „АПАС 2002“ ЕООД с ЕИК 131010659 е гр. София, р-н „Красно село“, бул. „Ген. Скобелев“ № 65. Именно по тази причина, заявлението-декларация за отпускане на гарантирано вземане е депозирано пред ТП на НОИ гр. София, а не до ТП на НОИ Бургас. Логиката на текста на чл. 25 от ЗГВРСНР идва от обстоятелството, че съгласно чл. 20, ал. 4 от ЗГВРСНР, вноските във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, т.е. в съответната структура по седалището на работодателя, където е и цялото му осигурително досие. В този смисъл, под израза „седалището на териториалното поделение на Националния осигурителен институт“ по чл. 26, ал. 4 следва да се има предвид ТП на НОИ по седалището на работодателя, който, както вече се посочи, в настоящия случай е гр. София.

По мнение на настоящия съдебен състав, в случая не е приложима и нормата на чл. 133, ал. 1 от АПК, съгласно която делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. В Раздел І на Глава ІІ от ЗГВРСНР са регламентирани създаването, структурата и управлението на фонда „ГВРС“, като видно от регламентираната структура на фонда, същия не разполага с териториални структури, в т.ч. и в гр. Бургас. Териториалното поделение на НОИ не е териториална структура на фонда, а напротив, фонда е в структурата на НОИ.

С оглед горното, съда намира, че в случая не е налице изискуемата от чл. 133, ал.1 от АПК териториалната връзка на делото със съдебния район на Административен съд Бургас. Липсата на териториална структура в гр. Бургас, където е седалището на жалбоподателя, обуславя местна подсъдност на Административен съд - София град, в чийто район е седалището на работодателя по смисъла на чл. 26, ал. 4, във вр. с чл. 25 от ЗГВРСНР, както и където е седалището на органа, издал обжалвания акт, съгласно нормата на чл. 133, ал. 2, т. 2 от АПК. Ето защо настоящият съдебен състав счита, че не следва да приема за разглеждане жалбата, подадена от Я.Н.Н., а на основание чл. 135, ал. 5 от АПК следва да изпрати делото на Върховния административен съд за определяне на надлежния съд.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 5, във вр. с ал. 3 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОВДИГА пред Върховния административен съд спор за подсъдност между Административен съд - София град и Административен съд Бургас, за определяне на съда, компетентен да разгледа жалбата на Я.Н.Н. с ЕГН ********** ***, чрез адв. С.Х.Г.-Т. ***, адвокат при Адвокатско дружество „Трайков и Г.“ с адрес *** – партер против Разпореждане № 4506-40-1020/03.04.2018 год., издадено от Директор на фонд „ГВРС“ при Национален осигурителен институт.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1581/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

 

СЪДИЯ: