ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 12.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1581 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Ищецът Й.С.К. се явява лично, доведен от Областна дирекция „Охрана”.

Явява се назначеният процесуален представител на ищеца- адвокат С..

За ответника - Главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието София се явява юрисконсулт Т.Ч..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

Явяват се свидетелите И.Р.В. и Д.И..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от ответната страна с изх. №1512/20.04.2015г. с приложена медицинска справка от Д.И. и епикриза от хирургично отделение на специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо от ответната страна изх.№236/03/05.05.2015г. с приложена към него медицинска справка и копие от здравен картон.

 

Сне се самоличността на явилите си свидетели, както следва:

И.Р.В., роден ***г. в гр. Перник, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорността по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

Д.И.И., родена на ***г. в гр. Бургас, с постоянен адрес ***, българка,български гражданин, неосъждана, без родство със жалбоподателя Предупредена за наказателната отговорността по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината, след което отведена от съдебната зала.

 

Свидетелят В. на въпроси на адвокат С.: Работил съм от м.януари 2013г. до м.ноември 2013г. в затвора Бургас. Излязох в болнични и мисля, че м.януари 2014, или февруари бях освободен от работа. Не си спомням през м.октомври 2013г. да съм бил в отпуск. През цялата 2013г. бях на работа, но не си спомням през м. октомври да съм бил в отпуск. Познавам ищеца. Имам доста бегли спомени относно него, това което най-ясно ми изпъква е проблемът с неговата протеза. Многократно сме комуникирали с него, имал е посещения доста често в медицинския център в затвора в Бургас относно смяна на протезата. Относно протезата, искам да заявя най-отговорно, че човек, който е донесъл решение за ТЕЛК няма начин да не е изпратен на ТЕЛК. Такова нещо в моята практика твърдя, че няма. Възможно е да е забавено извеждането за ТЕЛК, ако надзорният състав не може да осигури в момента конвой. На мен такова нещо, писмо от ТЕЛК, не е представяно. С Й. съм имал единствено и само проблеми със смяна на протезата. Не ми е представял писмо за явяване на ТЕЛК. Ако ми беше представено писмо за ТЕЛК, той щеше да отиде. Когато се получи писмо от ТЕЛК, то отива в администрацията на затвора, през деловодството и идва съответно в медицинския център. Процедурата е администрация, деловодство, медицински център, след като има резолюция. Ние няма как на ръка да го вземем и да го придвижим. Всичко пристига по легален законен ред, както би трябвало да бъде. Не знам как писмото би попаднало директно в лишения от свобода, освен той да го получи лично, на поща. Аз не мога да дам компетентен отговор. Не се води регистър на ТЕЛК съобщенията. Всеки лишен от свобода има здравен картон, който се изготвя при влизането му в затвора и в този здравен картон се описва абсолютно всичко, правят се медицински справки по искане на съда, ГДИН и всички справки се съхраняват в компютъра.

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси.

Прокурор МАРИНОВА: Нямам въпроси.

 

Съдът въведе свидетеля И. в залата.

Свидетелят И. на въпроси на адвокат С.: Работя в медицински център в затвора Бургас от 2008г. на длъжност медицински фелдшер. Познавам господина, казва се Й.С.К.. Задълженията ми в медицинската служба ги пише в длъжностната характеристика. Извършвам амбулаторни прегледи на лишените от свобода- не само на лишените от корпуса, но и от затворническите общежития, както и от следствения арест. Извършват ги лекари, аз също, понякога самостоятелно. Два пъти в седмицата ходя в затворническото общежитие в Житарово. През мен минава медицинска документация на осъдените. Не винаги, но в много от случаите, когато не сме имали лекар, документацията минава през мен. Давам становища, пиша медицински справки, но всичко това става в резултат на медицинска документация и ги обобщавам като медицинска справка. Не си спомням да съм получавала документация за явяване на лишения от свобода Й.К., документация за явяване пред ТЕЛК. Впоследствие лишения от свобода ми каза, че е дал това писмо за явяване на ТЕЛК д-р В.. Доктор В. не ми е казвал да е получил такова писмо. Така е преценил, аз съм му подчинена на доктора. И ние сме организирали извеждане на затворниците и доктора е организирал. Има си процедура. Кореспонденцията е лична, след като получи уведомление за явяване пред ТЕЛК, лишеният от свобода трябва да ни го предостави в медицинска служба, след което ние виждаме дали има някакви изселвания, които през този период трябва да бъдат направени, след което, един-два дни преди това, писмото трябва да се свали долу при главния надзирател за организиране на конвой за завеждането му на ТЕЛК. Самият лишен си получава писмото за явяване пред ТЕЛК и ни го представя, такъв е редът. Не ги отразяваме във входящ дневник или регистър след като сме ги получили.

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси.

Прокурор МАРИНОВА: Нямам въпроси.

 

Адвокат С. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ищец К.– Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Ч.: Нямам други доказателствени искания.

Прокурор МАРИНОВА: Няма са соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА медицински справки от 14.04.2015г. и 22.04.2015г., здравен картон на лишения от свобода Й.К. и епикриза от хирургично отделение на специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Моля да се уважи иска като основателен и доказан, както и справедлив по размера за неимуществени вреди. Ще представя кратко писмено становище, в срок определен ми от съда.

Ищецът К.: Аз конкретно исках Д. да докаже, че тя отгърна пред мен досието ми и намери вътре писмото от ТЕЛК. Тя пред мен го отвори и каза, че няма такова писмо. Оказа се, че докторът е оставил писмото ми в досието и каза пред мен, помня думите и́: „Виж го този малоумник къде е оставил писмото”. Той го изкара на ксерокопие, оригиналът е при мен. Той не си спомни първоначално, той е толкова хвърчащ доктор. Това е.

Юрисконсулт Ч.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите иска изцяло като недоказан и неоснователен. Аргументите в подкрепа на това са на база както свидетелските показания, които току що изслушахме в настоящото съдебно заседание,така също и писмените доказателства, които ви представих с наши придружителни писма от 16.02.2015г. и 20.04.2015г. След внимателния прочит на тези доказателства по категоричен и безспорен начин се доказа, че ответника няма никаква вина по отношение на неявяване на ТЕЛК на 11.10.2013г. от страна на ищеца. В този смисъл считам, че твърдението е недоказано, поради което моля да оставите исковата молба без уважение и да присъдите в полза на ГДИН юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор МАРИНОВА: Уважаема госпожо съдия, считам, че искът е неоснователен и недоказан поради липса на кумулативните предпоставки визирани в чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно е установено, че затворническата администрация не е била уведомена за това, че ищеца е трябвало да се яви на общ ТЕЛК на 11.10.2013г. Считам, че в случая безспорно се доказа, че става въпрос за лична кореспонденция между ищеца и ТЕЛК, като доказателства в тази насока са както депозираните свидетелски показана в днешното съдебно заседание от свидетелката И. и свидетеля В., така и съдържанието на медицинска справка от 04.02.2015г. от затвора Бургас, от която е видно, че в аналогична хипотеза на 20.05.2014г. ищецът е подал нарочна молба до администрацията на затвора Бургас, за да бъде изведен за освидетелстване от ТЕЛК. Очевидно е, че за явяването му на ТЕЛК през 2013г. такава молба не е подадена от него, ерго не може да се ангажира отговорността на затворническата администрация. Липсва и другата кумулативна предпоставка на чл.1 от ЗОДОВ. Единствено в показанията на свидетеля М. се съдържа твърдение, че ищецът е претърпял неимуществени вреди, тъй като в процесния период е имал здравословни проблеми, респ. нужда от лекарства, които не е можел да разреши поради липса на парични средства, поради неполучаване на пенсия. Потвърденото се опровергава от приложената по делото медицинска справка от 20.04.2015г., видно от която по категоричен и безспорен начин е доказано, че на ищеца не са изписвани лекарства за същия период и същия е нямал нужда от лечение с медикаменти. И моля да не кредитирате показанията на свидетеля М., които противоречат на писмените доказателства по делото. Предвид изложеното моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: