ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1581 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Ищецът Й.С.К. се явява лично, доведен от Областна дирекция „Охрана”.

Явява се назначеният процесуален представител на ищеца адвокат С. ***.

За ответника Главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието София не се явява представител, редовно уведомени от предходното съдебно заседание. Постъпила е молба от пълномощника юрисконсулт Т.Ч. с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

Явява се свидетелят М.К.М., доведен от Областна дирекция „Охрана”.

Не се явява свидетелят И.Р.В., редовно уведомен. По делото е представен болничен лист за временна нетрудоспособност на д-р В. за периода от25.03.2015г. до 27.03.2015г.

 

Адвокат С. – Да се даде ход на делото.

Прокурор МАРИНОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Националния осигурителен институт-, териториално поделение – Бургас, съдържащо информация относно изплащането на пенсията на ищеца Й.С.К..

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Затвора- Бургас, в което е отразено, че след проверка в ЛЗД на лишения от свобода Й.С.К. не е открита информация, че същият е следвало да се яви на обща ТЕЛК на 11.10.2013г. В писмото е отразено също, че липсва молба от същия за извеждане и конвоиране от затвора Бургас до МБАЛ Бургас за освидетелстване от ТЕЛК. Към писмото е приложена справка от д-р Д.Г., лекар по дентална медицина в затвора Бургас, както и извлечение от личния амбулаторен картон на ищеца за извършени амбулаторни прегледи.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от „МБАЛ Бургас” АД, относно насрочена дата за явяване в І-ви състав на ТЕЛК на 11.10.2013г.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмено становище от процесуалния представител на ответника с приложена медицинска справка от 04.02.2015г. от затвора Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ищеца Й.К., с която същият заявява, че са настъпили нови обстоятелства, а именно, че на 08.01.2015г. е получил цялата си пенсия за периода от октомври 2013г. до м.януари 2015г., с което исковата претенция за нанесени материални щети „отпада”. Наред с това в молбата се сочи, че „остава исковата претенция за нематериални щети”, но поради настъпилите нови обстоятелства се претендира обезщетение за 16 месеца, вместо за първоначално заявените 10 месеца, в общ размер на 3 520 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 8.01.2015 до окончателното заплащане.

 

Ищец К.- Претенцията ми е за 16 месеца. Уточнявам, че новата ми претенция за неимуществени вреди се отнася за периода от 11.10.2013г. до м.януари 2015г. включително. Заявявам, че правя отказ от претенцията за имуществени вреди, тъй като пенсията ми е отпусната. Тази Д.И., която отказахме за свидетел, тя е тази, която открива в папката с документа за призоваване на ТЕЛК комисията. Добре е да бъде призована, защото тя ще ви докаже, че докторът неправилно е скрил писмото в някаква папка. Има си място, където трябва да бъде поставено писмото от този лекар и Д. каза „Виж го този глупак, къде е сложил документа за ТЕЛК на Й.”. Тя е медицински работник в затвора на Бургас. Моля да бъде призована като свидетел.

Адвокат С.- Държим и на разпита на д-р И.В..

Прокурор МАРИНОВА- По направеното изменение на иска, считам че това изменение е недопустимо, тъй като с него се претендира обезщетение за период след подаване на исковата молба. Считам, че на практика се предявява нов иск, който не е предявен по надлежния ред. Моля да приемете и отказа на ищеца от претенцията му за неимуществени вреди. Държа на разпита на д-р В., тъй като считам, че обстоятелствата, които той следва да изясни, са от съществено значение за делото. По отношение на другия свидетел, който посочва страната - предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, с оглед заявения от ищеца отказ от претенцията за обезщетение за имуществени вреди, формулиран и в нарочна писмена молба, намира, че са налице основания за прекратяване на производството по този иск. С депозираната молба съдът е десезиран от правния спор между страните, досежно претенцията за имуществени вреди. Отказът от иска е направен от надлежна страна в писмена форма, съгласието на ответната страна не е необходимо. Ето защо, на осн. чл. 233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: №

 

ПРЕКРАТЯВА производството по иска на Й.С.К. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието за заплащане на сумата от 2 200 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от спиране изплащането на инвалидна пенсия, поради бездействие на ответника, за периода от 11.10.2013г. до датата на предявяване на иска.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

 

СЪДЪТ, по направеното от ищеца изменение на иска за неимуществени вреди, намира следното:

С исковата молба е заявена претенция за заплащане на сумата от 2 200 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди за времето от 15.10.2013 г. до датата на предявяване на иска. С представената допълнителна молба е въведена нова претенция за неимуществени вреди за период след исковата молба.

В исковия процес съдържанието и пределите на търсената съдебна защита се определя от ищеца, който чрез основанието и петитума на исковата молба материализира спорното материално право. Последваща промяна в предмета на първоначално въведения с исковата молба правен спор е допустима единствено при спазване на установените в чл.214 от ГПК правила за изменение на иска, като ищецът може да измени или основанието или петитума на вече предявения иск. Нарушаването на тази забрана води до предявяване на нов по съществото си иск в хода на висящия процес, чието разглеждане във вече образуваното съдебно производство е процесуално недопустимо. Ето защо въведената с молбата нова претенция за обезщетение за неимуществени вреди за времето след предявяване на иска не следва да се приема за разглеждане в настоящото производство.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА за разглеждане заявената от ищеца с молба вх. №566/20.03.2015г. претенция за обезщетение за неимуществени вреди за периода от датата на предявяване на иска до м.януари 2015 г. включително.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатия свидетел М.М.. Сне се самоличността на свидетеля както следва:

М.К.М., 31 години, българин, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят М.- Понастоящем изтърпявам наказание в затвора в Бургас.

Свидетелят М. на въпросите на адвокат С.: Познавам ищеца Й.К.. Бяхме заедно в един и същи коридор през периода от м.декември 2012г. В един коридор има 20 килии, в рамките на две години бяхме заедно с ищеца. Споменавал ми е, че трябва да се явява на комисия пред ТЕЛК. Това, което аз знам е, че от медицинска служба се получи уведомление, че трябва да се яви на ТЕЛК и доколкото знаех, защото бях в течение на нещата през периода когато трябваше да бъде закаран, не беше закаран на съответната дата, когато получи писмото. Нямам обяснение защо. Уведоми управата на затвора, известно ми е че ги уведоми с молба, с писмена молба до ръководството, в която се споменава, че на съответната дата трябва да се яви на ТЕЛК. Мога да добавя още, че по правилата на затвора и администрацията, медицинската служба, когато получи този документ, от медицинската служба са длъжни да уведомят дежурния офицер и ръководството на затвора, за да могат да организират извеждането на затворника до ТЕЛК комисията. Доколкото знам няма на кой друг да разчита за помощ, брат му е починал и разчита единствено на тази комисия. В края на 2013-2014г. единствено мен ме е сметнал като по-близък и ми споделяше за проблемите си относно тези парични средства, които получава от тази комисия. Наясно съм с това, тъй като в този период, за тези 16 месеца, през които не му превеждаха парите, аз съм му помагал с лични средства. От една страна за това, че той е човек на възраст, един вид от съжаление, един вид, че трябва да се оцелява при тези тежки условия в затвора. Здравословното му състояние не беше много добро, постоянно беше изнервен, имаше проблеми със съня, искаше съдействие от медицинската служба. Не е много добра медицинската служба в затвора и се опитвах по някакъв начин да му помагам и да преодолее тази загуба на средства. Мога да кажа още, не знам дали е важно, но бяхме изпратени в София, в затворническа болница и там се наложи да му помагам с финансови средства и издръжка, защото там не получаваше пенсия. За този период той не получаваше никакви средства, а трябваха лекарства. Тук е малко комична ситуацията с лекарствата. Първо се пита имаш ли възможност да си ги осигуриш и ако не можеш да си ги осигуриш, гледат да претупат нещата. Не ти ги осигуряват. Ако не можеш да си ги осигуриш, те така ги разглеждат - тези които са по-належащи и спешни на тях ги осигуряват. Известно ми, там не е само той, има и други. През този период, за който се спомена, не знам какви лекарства е получавал, но ми се е оплаквал, че в София не е получил лекарства. Понеже не е мой проблем, но знам, че в затвора може би за година, година и нещо нямаше медицинско лице - доктор и затвора разполагаше единствено само с фелдшери, защото направления и лекарствата се дават само от доктор. Говоря като общо, те фелдшерите, нямаха такива правомощия да ги получават и да ги закупуват лекарствата. На моменти Й. изпадаше в кризи, защото все пак той е човек инвалид и има нужда от тези неща и за да оцелява. За нас е тежко, а за него е два пъти по-тежко, при тези условия в затвора.

Адвокат С. – Нямам повече въпроси.

Прокурор МАРИНОВА – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

Адвокат С. – Правим искане за разпит на Д.И.-медицинска сестра в затвора Бургас. Моля да ни се предостави възможност с писмена молба да посочим пълните данни на посоченото лице.

Прокурор МАРИНОВА- Предвид показанията на свидетеля М. считам, че е необходимо да бъде изискана справка от медицинската служба, от която да се установи за периода 11.10.2013г. до датата на предявяване на иска, с оглед неговото заболяване, той имал ли е нужда от лекарства, които не са му били осигурени. На този етап нямам други доказателствени искания. По направеното искане за разпит на медицинския работник Д.И. - предоставям на съда.

 

СЪДЪТ по направените доказателствени искания, като намери същите за основателни

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето Д.И., която да бъде призована по месторабота в Затвора Бургас.

ДА СЕ ИЗИСКА от Затвора Бургас справка относно необходимите за лечението на ищеца лекарствени средства и относно осигурените му лекарства през периода 11.10.2013г. до датата на предявяване на иска.

 

СЪДЪТ намира, че допуснатите доказателства са от съществено значение за изясняване на делото, поради което следва да се насрочи друго заседание за събирането им. Свидетелят И.Р.В. следва да бъде призован за следващото съдебно заседание, а за неявяването си в днешното съдебно заседание следва да бъде санкциониран. В представения от същия болничен лист липсва отбелязване, че здравословното му състояние не позволява присъствието му в съдебното заседание. Не е представено и удостоверение, съобразно изискванията на чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза, поради което съдът приема, че не е налице уважителна причина за отсъствие на свидетеля в съдебното заседание. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2015г. от 11.20 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми свидетелят И.В..

НАЛАГА на осн. чл. 91, ал.1, във вр. с чл.85, ал.1 от ГПК глоба в размер на 50 лева на свидетеля И.Р.В. за неявяване в съдебното заседание без уважителни причини.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: