ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1581 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

Ищецът Й.С.К. се явява лично и с назначения процесуален представител адвокат С. ***

За ответника Главна дирекция изпълнение на наказанията към Министерство на правосъдието София се явява юрисконсулт Т.Ч., с приложено по делото пълномощно

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова

 

Адвокат С. - Да се даде ход на делото. Уточнявам, че претендираме обезщетение за периода до датата на подаване на исковата молба.

Юрисконсулт Ч. – Да се даде ход на делото.

Прокурор ПЕТРОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от Й.С.К., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора в Бургас против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 2 200 лв. представляваща обезщетение за неимуществени вреди за времето от 11.10.2013г. до датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва, както и сумата от 2 200лв. представляваща обезщетение за имуществени вреди произтичащи от спиране изплащането на инвалидна пенсия, поради бездействието на ответника.

По делото е постъпил писмен отговор на ответната страна, с който е заявено становище за неоснователност на предявения иск. Към отговора са приложени писмени доказателства.

 

Адвокат С.- От името на доверителя ми поддържам предявените два иска. Моля да се приемат писмените доказателства. Днес ще представя едно експертно решение на ТЕЛК от м. Октомври 2014г. и писмо за явяване на комисия на ТЕЛК. Това е писмото, написано е доста неграмотно и липсва година. Преди малко ми ги дадоха тези доказателства,  това е относно за прегледа пред ТЕЛК. Ще моля да се изиска от ТЕЛК Бургас становище дали след м.октомври 2013г. съществуват причини по промяна на здравословното състояние на ищеца или други медицински противопоказания, които са повод за спирането на пенсията. Получава се един период от една година, до произнасянето на ТЕЛК и спирането на пенсията и исках да разбера дали са съществували някакви медицински причини за това. Става въпрос за този период от една година до последното произнасяне на комисията. Поддържаме искането за разпит на двама свидетели.

Съдът УКАЗВА на ищеца да посочи обстоятелствата, които се домогва да установи посредством разпита на посочените свидетели.

Ищецът К. – Със свидетелите сме в един салон, в различни килии сме, но в един салон. Не сме събрани всички заедно, около 25 човека сме, разпределени в различни килии по двама. Тези двамата свидетели ще изясняват едни и същи обстоятелства.

Юрисконсулт Ч. – Оспорвам предявения иск. Противопоставям се на искането за разпит на точно тези двама свидетели. Ищецът заяви, че са 25 човека в салона. Имам непроверена информация и става въпрос за лицето Г. В., който е автор на исковата молба на настоящия ищец, но и на повечето затворници, които са подали такива искови молби. Това е почерка, с който са написани повечето от исковите молби до Административен съд Бургас. Ако допуснете един свидетел, то моля да не бъде Г. В.. Другото лице също е ищец по ЗОДОВ пред Административен съд Бургас. За себе си знам, че е така, но нямам доказателства относно авторството на молбите.

Прокурор ПЕТРОВА – По отношение на исковата молба, като процесуално допустима, моля да бъде допусната за разглеждане. Оспорвам същата. По доказателствените искания считам, че следва да бъдат уважени като основателни, като безспорно следва да се изясни, ако го допуснете дали лицето Г. В., дали той е автор на тази искова молба и с оглед че това се установи, то ще моля да не бъдат кредитирана от съда, а ако се установи друго, показанията му да бъдат съобразен с останалите доказателства по делото. Считам, че следва да направя искане пред вас. Да бъде изискана справка от затворническата администрация на Затвора Бургас, относно факта - уведомена ли е същата, че ищеца Й.К. е следвало да се яви на обща ТЕЛК на 11.10.2013г., респ. има ли подадена молба от Й.К. до затворническата администрация, същия да бъде изведен от затвора и да бъде заведен пред комисията на ТЕЛК за освидетелстване. Касае ли се за лична кореспонденция в това писмо, което е получил К. за явяване на ТЕЛК или е кореспонденция, която е адресирана до затворническата администрация, с уточнение, че представеното доказателство по делото е ксерокопие, на който на гърба на същото е написано, че „трите ми имена са отбелязали на плика на изпращача”, което показва, че най-вероятно писмото е до адресат Й.К. лично, а не до администрацията на затвора. И в хипотезата, че се касае за лична кореспонденция, следва да се установи по какъв начин ищецът е уведомил затворническата администрация за създаване на организация за отвеждането до ТЕЛК на 13.10.2013г. Нямам други доказателствени искания.

Адвокат С. – Тук е представена справка от затвора, че към октомври 2013г. доктор на затвора е д-р В.. В исковата молба не беше писано име.

Юрисконсулт Ч. – Имам сведения, че и единия доктор и другия са напуснали.

Адвокат С. - Не би било проблем да бъдат призовани като свидетели, може да поискаме информация от ответната страна, да се призоват и да отговорят бил ли е уведомен от ищеца, че е получил известие за явяване на ТЕЛК и ако е бил, защо не е осигурено неговото завеждане на ТЕЛК.

Юрисконсулт Ч. – Не възразявам докторът да бъде разпитан. Ще напиша писмо до началника на затвора.

Прокурор ПЕТРОВА – По така направеното доказателствено искане за разпит на доктора, с оглед уточнението, че д-р В. евентуално би удостоверил реда и начина на съобщаването му на ищеца и че е получил уведомление и следва да бъде заведен на ТЕЛК, се противопоставям. На това основание същия да бъде разпитан, но след получаване на справка от затворническата администрация. Как е при случая с К., не би било необходимо и не е категорично ясно, че доктора е лицето, който предвижда този въпрос с завеждането на ТЕЛК.

 Адвокат С. – Моля ако съдът допусне един от свидетелите, това да е вторият от тях, за който няма противопоставяне от ответната страна, да съберем показанията на единия от тях - Д.А.Ж., понастоящем в затвора в Бургас. Да бъде призован също д-р Иво В..

 

СЪДЪТ намира представените от ищеца доказателства за относими към предмета на делото и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направените от същия доказателствени искания съдът намира за частично основателни. По искането за допускане на двама свидетели при режим на призоваване, доколкото ищецът заяви, че същите ще установяват едни и същи обстоятелства, съдът намира за основателно искането само досежно единия от тях, чиито показания са достатъчни за изясняване на сочените обстоятелства. По направеното в т.2 от исковата молба доказателствено искане- да бъде изискана от затвора Бургас справка относно получаваната от ищеца пенсия и нейният размер, преди спиране на изплащането й, съдът констатира, че по делото са събрани доказателства в този смисъл, във връзка с искането за освобождаване от държавна такса, поради което искането за повторното им събиране следва да се остави без уважение. Искането, направено в т.3 от исковата молба, съдът намира за основателно и счита, че следва да бъде допуснат до разпит свидетелят д-р Иво В., като с оглед призоваване на същия следва да бъде изискана от ответната страна информация относно трите имена и адреса за призоваване на лицето. Направеното по т.4 искане да бъде изискана информация от ТЕЛК комисия Бургас относно насрочена дата и от НОИ Бургас за причините за прекъсването на пенсията, съдът намира за основателни, доколкото сочените доказателства ще спомогнат за изясняването на обстоятелствата по делото. Искането на процесуалния представител на ищеца съдът намира за неоснователно, с оглед представеното днес експертно решение. Основателно е направеното от прокурора искане да бъде изискана посочената информация от затвора Бургас. Ето защо, по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба, уточняващата молба на ищеца с вх. № 7484/14.10.2014г., както и представените от ответната страна писмени доказателства и експертно решение № 243/16.10.2014г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето Д.А.Ж., понастоящем изтърпяващ наказание в затвора в Бургас, който да бъде призован чрез началника на Затвора- Бургас, като оставя без уважение искането на ищеца К. в останалата му част, за допускане до разпит на втори свидетел за изясняване на посочените обстоятелства.

УКАЗВА на ответната страна да предостави в 7-дневен срок от днес информация относно трите имена и адреса за призоваване на д-р Иво В., лекар на затвора.

ДА СЕ ИЗИСКА от затвора в Бургас информация относно посочените от прокурора в днешното съдебно заседание обстоятелства.

ДА СЕ ИЗИСКА от ТЕЛК при „МБАЛ Бургас” АД - обща ТЕЛК, информация дали за лицето Й.С.К. е била насрочена дата за преглед за освидетелстване на 11.10.2013г.

ДА СЕ ИЗИСКА от ТП на НОИ- Бургас информация относно причината за прекъсване изплащането на пенсията на Й.С.К. за времето след 11.10.2013г. Да се посочи дали за периода след месец октомври 2013г. до настоящия момент, ще бъде изплатена полагащата се пенсия на посоченото лице.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2015г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми свидетеля, чрез началника на затвора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: