ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.11.                                                                               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен състав

На двадесет и втори ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                                                                                                 СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1580 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

За жалбоподателя МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД - редовно уведомен се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директора на РЗОК гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба с вх. № 10404/03.10.2017 г. от  ответника / от л. 115 до л. 116 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените от ответника доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. К.: Да се приемат представените с нарочната молба доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилите с нарочна молба вх. № 10404/03.10.2017 г. от ответника писмени доказателства/л.115 и 116 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна, като основният мотив във всеки един от нейните пунктове е, че в приложената документация, ИЗ не се доказва доброволният избор на пациента за допълнителната услуга „индивидуален сестрински пост”. Ние твърдим, че това се доказва от представените два броя декларации - „декларация за информирано съгласие  за заплащане на допълнително платени услуги, които не се заплащат от НЗОК” и „декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане на диагностиката и лечението на неговото заболяване“. Следва да се направи уточнение, че законодателят в Наредбата за осъществяване правото на достъп  до медицинска помощ не е предвидил в чл. 24а и чл. 24б от тази Наредба форма на отправеното писмено искане, т.е. дали то ще бъде озаглавено като декларация или като искане е ирелевантно. Още повече, че в чл. 24б изрично е отбелязано, че пациентът трябва да декларира, че е направил своя избор след представяне на ценоразписа на услугите. Точно това е направил пациентът в една от декларациите и обективираното му поведение оттук натам - от приемането на тази услуга до заплащането налага, че той е направил това искане за осигуряване на този „индивидуален сестрински пост”. Ако направим едно сравнително тълкуване на разпоредбата на чл. 24б с разпоредбата на чл.25 от Наредбата ще стигнем до същия извод. Затова, защото в чл.25 е предвидено попълване на заявление по образец съгласно приложение само в хипотезата на чл. 24а, ал. 1, т. 3 от Наредбата. Така, че въпросът е абсолютно ирелевантен как да бъде озаглавено искането. Дотолкова, доколкото се констатира различие в цитираните декларации за всеки един от пациентите това е лесно обяснимо, тъй като имаме по две декларации, които са попълнени към момента на постъпване в здравното заведение. Тогава, когато все още не е ясен броят дни, в които той ще има нужда от този „индивидуален сестрински пост”. На практика той се предоставя тогава, когато пациентът е в отделението по реанимация и съобразно процеса на възстановяване и броя дни, в които пациентът има нужда от индивидуални грижи. Затова след приключване на този процес се попълват тези декларации с броя дни и се пристъпва към плащането. Точно това е сторено в конкретния случай. Моля за решение в този смисъл.

 

Юк. К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. На мен не ми стана ясно в кои точно декларации е посочен изборът на пациента. Ние не оспорваме, че не е направен в конкретна форма или конкретна декларация, достатъчно е изборът на пациента да е изричен и писмен. В приложените декларации за информирано съгласие и в документ 5, който е за информиране за заплащане на пациентите по отношение източника на заплащане на диагностиката и лечението на заболяването им никъде не е посочено от пациентите „индивидуален сестрински пост”. Тоест декларациите са попълнени от пациентите при хоспитализирането им и към изписването им те са били в същия вид. Нещо повече - два месеца след изписване на въпросните пациенти при извършване на проверката на 30.03.2017 г. в декларациите, които са представени и заверени от лечебното заведение, няма посочено отбелязване по какъвто и да е начин избор на пациента на „индивидуален сестрински пост”. Моля да оставите в сила издадената заповед като законосъобразна. Подробни аргументи съм изложила в писмени бележки, които представям. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.53 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ: