ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 27.09                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІІ-ми административен състав

На двадесет и седми септември                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: М. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1580 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

За жалбоподателя МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД - редовно уведомен се явява адвокат К., представя пълномощно.

За ответника – директора на РЗОК гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД с ЕИК по Булстат 0204211031, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с „Зорница“, срещу бл. 15, представлявано от управителя д-р А. Г. М., против заповед за налагане на санкции № РД-25-875/30.05.2017 г. на директора на РЗОК- Бургас, подписана от зам.директора на РЗОК Бургас, съгласно заповед РД-09-5/18.01.2017г. на осн. чл.76, ал.2 от Закона за здравното осигуряване.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата с изложените в нея мотиви.

Моля да приемете доказателствата, приложената в преписката.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Няма да соча доказателства.

Оспорвам автентичността на представените декларации за информирано съгласие за заплащане на допълнително платени услуги, които не се заплащат от НЗОК в МБАЛ „Д-р Маджуров“ ООД и са подписани от М.Г.С., Б.Д.Д. и Д.Ж.В.. Видно от представените копия, в декларациите са извършени отбелязвания и вписвания след подписването им от посочените лица, като са посочени брой дни за индивидуален сестрински пост. Подобно отбелязване и деклариране на допълнително поискани от пациентите услуги липсва в представените от лечебното заведение заверени декларации при извършената на 30.03.2017г. проверка. Приложени са към протокол № 549/30.05.2017г. Това са декларациите към ИЗ и се разминават с тяхната жалба.

В подаденото от лечебното заведение възражение на 26.04.2017г. е посочено, че в декларациите на пациентите не са отбелязани допълнителни медицински услуги. Пациентите са дехоспитализирани, и тримата към 31.01.2017г. Нанесени са услугите за скъпоструващите услуги и сестринския пост, вижда се разминаването на едното копие и на другото.

АДВОКАТ К.: Ще се ползваме от оспорените декларации. Ако е налице такова разминаване, моля да ми дадете възможност да ангажирам допълнителни доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че по делото не е представена в цялост административната преписка, поради което следва да бъде задължен административният орган да я представи.

 Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка /л.12 – л.101 вкл./ и с жалбата /л.5 – л.11 вкл./ писмени доказателства, 

ЗАДЪЛЖАВА директора на РЗОК Бургас да представи надлежно заверена заповед № РД-09-5/18.01.2017г., доказателства, че лицето, което е подписало заповедта по заместване има качеството на заместник по служба на титуляра на правомощията - директора на РЗОК Бургас, както и доказателства, че последният е бил в обективна невъзможност да упражнява правомощията си поради отпуск, командировка и др., в 7-дневен срок от днес.

ДАВА възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията си.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.11.2017г. от 11.15 ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.41  часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: