ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1580 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Пътна компания”АД, редовно призован се представлява от адвокат Г.Н., с пълномощно от днес.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директорът на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ДЗЗД „Пътна компания Геострой водоканалстрой”, редовно призована, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „Пътна компания”АД против решение № 63/22.07.2015година на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№0962/2014/000192/03.07.2015година на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас по изп.д.№962/2014година.

 

Съдът ДОКЛАДВА и  постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с жалбата И административната преписка доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приеме административната преписка. Представям  в изпълнение на разпореждането на съда доказателства, а именно решение на №788/2014 година на Министерски съвет и указания на Министерство на финансите по повод изпълнението на това решение.

Моля  във връзка указанията дадени от съда, тъй като ТД на НАП Бургас работи с програмен продукт собственост на органите по приходите, което черпи данни за лицата и по конкретно за дружествата по ЗДД служебно по Булстат, с оглед доказване на фактическите обстоятелства по повод извършените действия на публичния изпълнител, да се задължи жалбоподателя да представи дружествения договор, с който е създадено дружеството  Пътна компания-Геострой-водоканалстрой”, в който са упоменати дяловете, които „Пътна компания”АД притежава в него. Моля да задължите жалбоподателя да представи и всички последващи изменения по отношение на дяловото му участие в гражданското дружество до датата на издаване на обжалваното постановление за налагане на обезпечителни мерки, а именно 03.07.2015година. С този договор искаме да установим какво е било дяловото участие на „Пътна компания”АД в гражданското дружество към момента на налагане на обезпечителната мярка, предвид която е наложен запора до съответния процент на вземането на гражданското дружество относно плащане по договор от разпоредител с бюджет- община Тунджа.

 

АДВОКАТ Н.: По доказателственото искане на ответника, първо заявявам, че съобразно закона по който е учредено  гражданското дружество- ДЗЗД, такъв договор няма, има консолиуциално споразумение или договор за  образуване на ЗДД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля тогава да се представи договора по ЗЗД.

 

АДВОКАТ Н.: Представила съм последното  изменение с удостоверение от Агенцията по вписванията  и извлечение от регистъра по Булстат за гражданското дружество и смея да заявя, че в хода на едно производство всяка от страните доказва твърденията си и моля  колегата да ангажира доказателствата, които иска,  аз доказателства на ответната страна няма да ангажирам.

Считам представените в днешното съдебно заседание доказателства от ответника, че следва да се приемат само за сведение, тъй като се касае в единия случай за поднормативен акт, а другото за подведомствени указания. Действията на публичния изпълнител са възложени от прекия му ръководител и не касаят законосъобразността на оспорваното решение, предмет на настоящото дело. Заявявам, че действително има изменение на съотношението на дружествените дялове, но при разглеждане на жалбата, както административният орган, така и съдът следва да съобразява всички новоностъпили обстоятелства, предвид разпоредбата на чл.35 от АПК във вр. §2 от ДОПК , така че какво е било в един преден момент, към днешна дата е неотносимо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.:  Действително се обжалват действията на публичния изпълнител, които той е извършил съгласно указания на МС и това решение регламентира реда по който се налагат тези обезпечителни мерки, а именно да се налага запор върху вземания, които имат лицата сключили договор с разпоредител на бюджетни средства, в случая – община Тунджа. В случая  към момента на налагане на постановлението за налагане на обезпечителни мерки, представляващи  запор в размер на 35%  на вземането към този разпоредител на бюджетни средства, дружественият дял на „Пътна компания”АД е бил в тези размери и правилни и законосъобразни са действията на публичния изпълнител и правилно и законосъобразно са потвърдени с решението на директора на ТД на НАП Бургас.

Относно искането ни за представяне на доказателства, заявявам, че ние не разполагаме с този договор. Него го има  жалбоподателят и с оглед  установяване на фактическите обстоятелства по делото, моля да го задължите да го представи.

 

АДВОКАТ Н.: Този договор е в държавно учреждение и може да се вземе от органа, който го съхранява и на който е предаден. Заявявам, че предмет на настоящото дело не е Постановлението за налагане на обезпечителни мерки, а е решението на директора и видно от датата на постановяване на обжалваемия акт, жалбоподателя не притежава 35% дял от ДЗДД.

 

Съдът счита, че фактите които ответника иска да докаже с направеното доказателствено искане за представяне на договор по ЗЗД, не са спорни между страните и могат да се установят с приложените по делото доказателства, поради което

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на ответника за представяне на договор по ЗДД.

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка доказателства, както и днес представените от ответника Решение на №788/2014 година на Министерски съвет и указания на Министерство на финансите по повод изпълнението на това решение

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на страната и липсата на доказателствени искания, съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ НАДЕНОВА: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което  уважите жалбата. Моля за възможност за представяне на писмени бележки с оглед обстоятелството да коментирам представените днес от ответника доказателство.

От името на заинтересованата страна, заявявам че поддържам същата да се уважи жалбата.

 Моля да ни се присъдят разноските –държавна такса.


             ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като потвърдите изцяло  решението на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е потвърдено  Постановлението за налагане на обезпечителни  мерки – запор на вземан до 35%. Безспорно се доказа, че действително действията на публичния изпълнител са правилни и законосъобразни и като такива са потвърдени с решението на директора на ТД на НАП-Бургас, което е предмет на настоящото обжалване и моля да го потвърдите.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

Съдът ДАВА 3-дневен срок считано от днес на страните за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:31часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: