Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  573

 

гр. Бургас,  3 април 2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                                                              СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                                                

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 157 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

 

 

Образувано е по жалба, подадена от процесуален представител на "Б. 64" ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Кап.Д. Добрев***, представлявано от Б.Б. против заповед № РД-400/30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, В ЧАСТТА, с която на дружеството „Б. 64“ ЕООД, с ЕИК ***, гр. Каварна, като титуляр на издадено (безсрочно) разрешително за извършване на стопански риболов № 08107678 / 15.10.2012 г., на основание чл. 18д, ал.1 и ал.3 от ЗРА, във връзка с чл. 3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. - са присъдени 5 (пет) точки за риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл. 3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл. 3, параграф 1, б. "и" от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: "вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен административнонаказателен състав по чл. 75, ал.1, във връзка с чл. 38, ал.1 от ЗРА, касателно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.).

Жалбоподателят иска отмяна на заповедта в оспорената част, като я намира за издадена при неправилно приложение на материалния закон. Претендира присъждане на разноски.

В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Д. поддържа жалбата и направените с нея искания.

 

 

 

Ответникът - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, чрез процесуалния си представител юрисконсулт И., намира жалбата за недопустима, поради липса на предвиден процесуален ред за оспорването й. Излага аргументи и за неоснователност на оспорването. Възразява по отношение размера на претендираното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв. на осн. чл.25 от ЗПП. Представя писмени бележки, в които аргументира тезата си. 

 

 

 

 

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима . Подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК(л.22,л.10), от страна, с доказан интерес  от оспорване- адресат на акта.

Възражението за недопустимост на оспорването, направено от ответника е неоснователно.

Заповед № РД-400/30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в оспорената й част, има характеристиките на индивидуален административен акт по см. на чл.21 от АПК- представлява изрично волеизявление на административен орган, с което непосредствено се засягат права и интереси на жалбоподателя.

Обстоятелството, че разпоредбата на чл.14 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. изрично регламентира реда, по който следва да се извършва проверка за законосъобразност на определените точки за капитана на риболовния кораб, само по себе си не предпоставя извод за необжалваемост на акта, постановен при хипотезата на чл.3, ал.2 от Наредбата.

                І. ФАКТИТЕ:

 

 

 

 

С С разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 08107678/15.10.2012 г. на "Б. 64" ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Кап.Д. Добрев***, с капитан или друго физическо лице, извършващо риболов от името и за сметка на титулята Б.П.Б., е разрешено да извършва стопански улов на риба и други водни организми, с риболовен кораб Гъливер, външна маркировка КВ5562 (л.28-29).

На 14.01.2016г. на дружеството е издадено удостоверение №08107678-013 за право за извършване на стопански риболов в Черно море  и река Дунав(л.30) със срок на действие 31.12.2016г.

На 4.02.2016г. на "Б. 64" ЕООД в качеството му на собственик на кораба, с лице което ще осъществява дейността Б.П.Б., е издадено специално разрешително за извършване на стопански риболов на калкан в Черно море през 2016г. № 08107678-014К (л.32) с риболовен кораб с външна маркировка и име "КВ5562 Гъливер" до 31.12.2016 г. или до изчерпване на определената индивидуална квота от 474кг.

 

 

 

 

На 4.04.2016 г. от Началник отдел "Рибарство и контрол- Черно море" гр.Бургас към Главна дирекция "Рибарство и контрол" при ИАРА, въз основа на АУАН № В 9015/23.03.2016 г. , е издадено наказателно постановление № 02-08  (л.25), с което за нарушение по чл. 38, ал.1 от ЗРА, на осн. чл.75, ал.1 ЗРА на  Б.П.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 600лв. На осн. чл.90, ал.1 ЗРА в полза на държавата са отнети 27,600 кг. Риба от вида „калкан“ и на осн. чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено Б.П.Б. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 315 лв..

С наказателното постановление Б.П.Б. е санкциониран за това , че на 23.03.2016г. в 16.10ч. в гр. Каварна на рибарското пристанище, при разтоварване на риболовен кораб КВ 5562 и прехвърляне на риба в автомобил рег.№ ***, е констатирано наличие на маломерна риба от вида „калкан „ (TUR), описана  в килограми и по размер, с общо тегло от 27,600кг.

Наказателното постановление е връчено на 6.04.2016 г.(л.27). Същото не е било обжалвано и е влязло в сила на 14.04.2016г. Факт, по който страните не спорят.

 

 

 

 

 

 

 

 

С докладна записка вх.№ Z-18286/29.12.2016 г., подписана от зам. изпълнителен директор на ИАРРА (л.23), изпълнителният директор на ИАРА е уведомен за издаденото и влязло в сила наказателно постановление № 02-08/4.04.2016 г. и му е предложено на дружеството „Б. 64“ ЕООД, в качеството на титуляр на разрешително за извършване на стопански риболов за риболовен кораб Гъливер, да бъдат присъдени 5 точки, съгласно чл.18д, ал.1 от ЗРА във вр. с чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба №3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по см. на Регламент (ЕО)№1005/2008 на СЪВЕТА от 29.09.2008г. Според автора на докладната записка, с наказателното постановление е доказано извършено тежко нарушение по см. на чл.42, §1,б.“а“ от Регламент (ЕО)№1005/2008 на СЪВЕТА от 29.09.2008г., което е предпоставка за присъждане на точки както на капитана на риболовен кораб Гъливер, така и на титуляра на разрешителното за извършване на стопански риболов за риболовен кораб Гъливер.

Със заповед № РД-400/30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, на основание чл. 5, ал.1, т.1, т.8 и т.17 от Устройствения правилник на ИАРА, чл. 3, ал.2 и чл. 14 от Наредба № 3/19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по см. на Регламент (ЕО)№1005/2008 на СЪВЕТА от 29.09.2008г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, е наредено:

1. Поради наличието на установено по надлежен ред, с издадено наказателно постановление № 02-08 / 04.04.2016 г. от началник отдел "Рибарство и контрол - Черно море" гр.Бургас, което по реда на чл. 64, б. "б" от ЗАНН, е влязло в сила на 14.04.2016 г., извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, б. "а", във връзка с чл. 3, параграф 2 и параграф 1, б. "и" от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г., за извършване на което тежко нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 18д, ал.1 и ал.2, във връзка с ал.3 от ЗРА, на основание чл. 3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, на дружеството Б. 64 ЕООД, с ЕИК ***, гр. Каварна, като титуляр на издадено (безсрочно) разрешително за извършване на стопански риболов № 08107678 / 15.10.2012 г., на основание чл. 18д, ал.1 и ал.3 от ЗРА, във връзка с чл. 3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. - да бъдат присъдени 5 (пет) точки за риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл. 3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл. 3, параграф 1, б. "и" от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: "вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен административнонаказателен състав по чл. 75, ал.1, във връзка с чл. 38, ал.1 от ЗРА, касателно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.).

2. Поради наличието на установено по надлежен ред, с издадено наказателно постановление № 02-08/04.04.2016 г. от началник отдел "Рибарство и контрол - Черно море" гр. Бургас, което по реда на чл. 64, б. "б" от ЗАНН, е влязло в сила на дата 14.04.2016 г., извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, б. "а", във връзка с чл. 3, параграф 2 и параграф 1, б."и" от Регламент (ЕО) № 1005/ 2008 на Съвета от 29.09.2008 г., за извършване на което тежко нарушение, съгласно разпоредбите на чл. 18д, ал.3 от ЗРА, на основание чл. 13, ал.1, във връзка с чл. 14 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, на лицето Б.П.Б., с ЕГН ********** от гр. Каварна, като капитан (с аргумент от разпоредбата на чл. 18, ал.1, т.2 от ЗРА) риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, на основание чл. 18д, ал.3 от ЗРА, във връзка с чл. 13, ал.1 и чл. 14 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. - да бъдат присъдени 5 (пет) точки на капитана на риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл. 3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл. 3, параграф 1, б. "и" от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: "вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен адм.нак.състав по чл. 75, ал.1, във вр. с чл. 38, ал.1 от ЗРА, относно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.).

 

 

 

 

ІІ. ПРАВОТО:

 

 

 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредба № 3/19.02.2013 г., за всяко от нарушенията по смисъла на чл. 42, § 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008, със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице, на притежателят на разрешителното за стопански риболов се присъждат съответния брой точки съгласно приложението от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение.

Поради това, съдът намира, че заповед № РД-400/30.12.2016 г.  на Изпълнителния директор на ИАРА, е издадена от компетентен орган, в рамките на законово предоставените му правомощия.

 

 

 

 

Заповедта е издадена в писмена форма и съдържа предвидените от законодателя реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган. Мотивирана е, като са посочени фактическите и правни основания за издаването й.

Разпоредбата на чл.18д, ал.2 от ЗРА предвижда, че при извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярът на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Начинът на прилагане на точковата система, според ал.3 на текста, се определя с наредба на министъра на земеделието и храните- НАРЕДБА № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 ( наричана по- долу Наредбата).

 

 

 

 

 

 

 

 

Според чл. 3, ал.1 от посочения подзаконов нормативен акт, за всяко от нарушенията по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 притежателят на разрешителното за стопански риболов получава съответен брой точки съгласно приложението.

Последната норма, в параграф 1,  определя кои дейности могат да бъдат квалифицирани, като тежки нарушения за целите на регламента, като според б. „а“ такива са дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов съгласно посочените в член 3 критерии. Риболовни дейности, считани за незаконни, недекларирани или нерегулирани (ННН риболов) са тези по смисъла на чл. 2 от Регламента.

Според чл. 3, т.1 от Регламента, за риболовен кораб се смята, че извършва ННН риболовни дейности, ако се докаже, че в нарушение на мерките за опазване и управление, приложими за района, в който са извършени дейностите, риболовният кораб: а) е извършвал риболов без валидни лиценз, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или от съответната крайбрежна държава, или б) не е изпълнил задълженията си да отчете и декларира улова или свързаните с него данни, включително данни, предадени чрез Системите за наблюдение на риболовните кораби, или предизвестията съгласно член 6, или в) е извършвал риболов в закрит район, по време на закрит сезон, или без квота или след изчерпването й, или отвъд ограничената дълбочина, или г) е извършвал целеви риболов на запас, за който е обявен мораториум или чийто улов е забранен, или д) е използвал забранени или неотговарящи на изискванията риболовни съоръжения, или е) е подправил или прикрил своята маркировка, самоличност или регистрация, или ж) е укрил, подправил или унищожил доказателства, свързани с разследване, или з) е възпрепятствал длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция дали се спазват приложимите мерки за опазване и управление, или е възпрепятствал наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение дали се спазват приложимите правила на Общността, или и) е взел на борда, трансбордирал или разтоварил маломерна риба в нарушение на действащото законодателство, или й) е трансбордирал или участвал в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на други риболовни кораби, за които е установено, че са извършвали ННН риболов по смисъла на настоящия регламент, и в частност кораби, вписани в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова; или к) е извършвал риболовна дейност в района на регионална организация за управление на риболова по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията, като плава под знамето на държава, която не членува в организацията или не й сътрудничи, съгласно установеното от същата организация, или л) няма националност и следователно е кораб без националност съгласно международното право.

Тъй като в случая са присъдени точки за извършено тежко нарушение на титуляр на разрешително за извършване на стопански риболов, следва да бъде отчетена, приложимата законова регламентация, дадена с разпоредбата на  чл. 92, от Регламент (ЕО) № 1224/2009 "Точкова система за тежки нарушения". Според параграф 2 на текста, когато е извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството от физическо лице или отговорността за това пада върху юридическо лице, притежателят на лицензия за риболов получава съответния брой точки за това нарушение.

Разрешение на въпроса кога за извършено тежко нарушение може да бъде ангажирана отговорността на юридическото лице, дава разпоредбата на чл.47 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008. Според нея, юридически лица се подвеждат под отговорност за тежки нарушения, когато нарушенията са извършени в тяхна полза от физическо лице, което е действало индивидуално или като част от орган на юридическото лице, и което заема решаваща позиция в юридическото лице по силата на: а) правомощия да представлява юридическото лице; или б) право да взема решения от името на юридическото лице; или в) право да упражнява контрол в рамките на юридическото лице. Юридическо лице може да бъде подведено под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на физическото лице, посочено в параграф 1, е създала възможност за извършване на тежко нарушение, в полза на това юридическо лице, от физическо лице, което му е подчинено.

Съдът намира, нормата на чл.47 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за приложима, защото като последица от натрупване или надвишаване на определен брой точки за извършени тежки нарушения чл. 5 от Наредбата предвижда отнемане на разрешителното за стопански риболов, а последното представлява съпътстваща санкция по см. на чл.45, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Именно с оглед разпоредбата на чл.47, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, чл. 13, ал.1 от Наредбата предвижда, за извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството и капитана на риболовния кораб да се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното за стопански риболов.

Т.е. за да бъде ангажирана чрез присъждане на точки отговорността на юридическото лице- титуляр на разрешителното за стопански риболов, следва да бъде доказано извършването на тежко нарушение в негова полза или от  някое от лицата, посочени в параграф 1 на чл.47 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 или от физическо лице, което е подчинено на такова лице. Според националното законодателно разрешение, подчинено физическо лице е капитана на кораба.

В случая, издателят на оспорената заповед е приел, че отговорността на жалбоподателя следва да бъде ангажирана, предвид доказано с влязло в сила наказателно постановление,  извършено тежко нарушение- "вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен административнонаказателен състав по чл. 75, ал.1, във връзка с чл. 38, ал.1 от ЗРА, касателно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.) .

Предвид доказателствата по делото и приложимото материално право, съдът намира, този извод за незаконосъобразен.

Както вече бе посочено, с наказателното постановление е била наложена санкция на осн. чл.75, ал.1 ЗРА, на Б.П.Б., за това „че на 23.03.2016г. в 16.10ч. в гр. Каварна на рибарското пристанище, при разтоварване на риболовен кораб КВ 5562 и прехвърляне на риба в автомобил рег.№ ***, е констатирано наличие на маломерна риба от вида „калкан „ (TUR).

Тъй като от обстоятелствената част на наказателното постановление, не може да се направи извод, с извършването на какво конкретно действие (изпълнително деяние), е осъществен състава на чл.75, ал.1 ЗРА, а този акт е влязъл в сила, т.е. следва да бъде прието за доказано, извършено нарушение по см. на посочената санкционна норма, съдът приема, че Б.Б. на 23.03.2016г. в 16.10ч. в гр. Каварна на рибарското пристанище е „ ловил или пренасял или превозвал или продавал“ (каквито изпълнителни деяния предвижда нормата) маломерна риба от вида „калкан „.

Същевременно, тежко нарушение, за което при наличие на достатъчно доказателства, следва да се присъждат точки, по см. на чл.42, параграф 1,б.“а“ във вр. с чл.3, параграф 1, б.“и“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 , е вземане на борда, трансбордиране или разтоварване маломерна риба в нарушение на действащото законодателство.

В този смисъл, наказателното постановление не доказва извършено тежко нарушение по см. на последната цитирана норма.

Отделно от това, както правилно посочва пълномощникът на жалбоподателя, наказателното постановление не доказва, че санкционираното с него лице, е действало в качеството на капитан на кораб.

Вярно е, че според наказателното постановление, е констатирано наличие на маломерна риба от вида „калкан „ при разтоварване на риболовен кораб КВ 5562 и че към момента на констатацията Б.П.Б. е бил капитан на този кораб, т.е. последният факт може да предпостави предположение, че Б. е действал в качеството на капитан. Прилагането на санкции обаче, каквото е присъждането на точки, не може да бъде обосновано с предположения.

Съдът отбелязва и че с оспорената заповед, на жалбоподателя са присъдени точки, освен за разтоварване на маломерна риба и за вземане на борда, доказателства за което липсват.

                По изложените съображения съдът намира, че заповед № РД-400/30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в оспорената й част, е издадена при неправилно приложение на материалния закон и следва да бъде отменена.

                Предвид изхода на спора на жалбоподателя следва да се присъдят сторените, доказани и своевременно поискани разноски в размер на 850лв.(50лв.- държавна такса; 800лв- възнаграждение за един адвокат).

Възражението на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение е неоснователно, тъй като същото незначително надвишава, предвидения минимален размер с разпоредбата на чл.8, ал.3 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

 

 

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ІV-ти състав,

 

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ заповед № РД-400/30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, В ЧАСТТА, с която на дружеството „Б. 64“ ЕООД, с ЕИК ***, гр. Каварна, като титуляр на издадено (безсрочно) разрешително за извършване на стопански риболов № 08107678 / 15.10.2012 г., на основание чл. 18д, ал.1 и ал.3 от ЗРА, във връзка с чл. 3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. - са присъдени 5 (пет) точки за риболовен кораб ГЪЛИВЕР, с външна маркировка KB 5562, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл. 3, ал.1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл. 3, параграф 1, б. "и" от Регламент (ЕО) № 1005 / 2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: "вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен административнонаказателен състав по чл. 75, ал.1, във връзка с чл. 38, ал.1 от ЗРА, касателно влязло в сила НП № 02-08 / 04.04.2016 г.).

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас да заплати на "Б. 64" ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.“Кап.Д. Добрев***, представлявано от Б.Б. сума в размер на 850лв.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                

 

 

 

СЪДИЯ: