ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 157  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БРАТОЕВ 64“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата така, както е представена.

Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ние от своя страна оспорваме жалбата. Доказателствени искания няма да правим. Считаме, че е недопустима, поради което считаме, че следва да бъде разгледана от Административен съд – гр. Добрич, поради обстоятелството, че жалбоподателят е с адрес на управление и седалище съгласно Търговския регистър в гр. Каварна. Моля на основание чл. 133, ал. 1 АПК във връзка с разпоредбата на § 1, т. 1а от ДР на АПК да прекратите производството по това дело пред Административен съд – гр. Бургас и да изпрати делото по подсъдност за разглеждане в Административен съд – гр. Добрич. Моля да уважите нашето искане.

АДВОКАТ Д.: Няма никакво основание делото да се разглежда в Административен съд –гр. Добрич.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ще посоча съдебна практика – административно дело № 158/2017 г. на Административен съд – гр. Бургас.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Намира, че не са налице условия за изпращане на делото по компетентност на друг съд, тъй като жалбата е подадена пред съда, в чийто район се намира седалището на органа, издал оспорения акт.

Поради тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на ответника за прекратяване на производството и изпращане на делото по подсъдност на Административен съд – гр. Добрич.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени с жалбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо Съдия, моля да отмените обжалваната заповед в частта, в която я обжалваме. За да има отнемане на точки за притежателя на разрешителното за извършване на стопански риболов, трябва да има наказателно постановление, с което се ангажира отговорността на притежателя на разрешителното за извършване на стопански риболов. Такова в случая няма. Този извод следва както от чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗРА и от разпоредбите на наредбата и е невъзможно по никакъв начин да се черпят такива основания от разпоредбите нито от Регламент 1224/2009, нито от Регламент № 1005/2008. Няма как с ангажирането на административнонаказателната отговорност на физическо лице, дори ненаказано в качеството на капитан, да е ангажирана отговорността на друго лице, в случая юридическото лице „Братоев 64“ ЕООД.

Поради тези основания, моля да отмените заповедта в обжалваната част и моля да ми присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Председател, ние от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури считаме, че подадената жалбата срещу заповед № РД-400/30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е недопустима за разглеждане, поради обстоятелството, че законодателят не е предвидил изрично в нормативен текст нито касателно разпоредбата на чл. 18д от ЗРА, нито издадената въз основа на тази разпоредба Наредба № 3/2013 г. на Министерството на земеделието и храните, нито се съдържат някакви препратки, че приложение намира АПК. Всъщност, алтернативно на това наше основно искане от съда да бъде разгледано в постановеното решение, ние излагаме обстоятелства, че разпоредбите на Регламент № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 г. намира пряко приложение в действащото българско право и не е необходимо да се черпят някакви ограничителни доводи от транспонирането на европейското законодателство в българското законодателство, съгласно разпоредбите на ЗРА или на Наредба № 3/2013г. Това е най-често допусканата грешка да се търси необходимостта от транспониране на европейското законодателство в българското законодателство.

Моля да отхвърлите жалбата на дружеството „Братоев 64“ ООД срещу издадената заповед като неоснователна и неподкрепена с нито едно доказателство, което е ангажирано от процесуалния представител на жалбоподателя и което да е налично между кориците на делото.

В заключение посочваме,  че се присъждат точки по регламент на титуляра на разрешителното за извършване на стопански риболов за плавателния съд. Всякакви разсъждения за това има ли наличие на правоохранителен акт – наказателно постановление, с адресат това търговско дружество, са неоснователни, необосновани и представляват неправилно приложение на материалния закон. По приложението на Регламент 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 има небогата съдебна практика, но ние считаме, че постановените решения на Административен съд – гр. Бургас, касателно приложение на регламента, са изключително добър пример за прилагане на европейското законодателство в областта на рибарството

Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, като моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение по чл.25 от Закона за правната помощ във връзка с чл. 24 от Наредбата в минимален размер – 100 лева.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Д.: Имам реплика по отношение прилагането на регламентите. Дават регламента не дават права, а създават задължения. Допълнително ще се аргументирам в писмени бележки, но категорично оспорвам тезата, застъпена от ответника.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: