ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 157 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Понс Комерс“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ПИ Ивелин Пенев в РУ-Карнобат към ОД МВР-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Понс Комерс“ ЕООД против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка  № 17-0282-000573/22.10.2017 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 2а ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, считано от 22.10.2017 г., а именно за 181 дни. В заповедта е постановено и отнемане на 2 бр. регистрационни табели **** и свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № ******.

Съдът докладва, че по делото е постъпила писмена справка с вх. № 2097/19.02.2018 г. от ответника, с която предоставя информация относно собствеността на процесния товарен автомобил „Опел Корса“ с рег. №  ******.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. С оглед указанията на съда аз също нося доказателства за собствеността на процесното МПС. Представям и моля да приемете заверено копие от Свидетелство за регистрация, част I на въпросния товарен автомобил. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка, както и допълнително изисканите и представени, в това число и в днешно съдебно заседание, документи като писмени доказателства по делото

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, поддържам всички основания, изложени в подадената жалба срещу процесната заповед. При упражняване на държавна принуда следва да бъдат спазени всички формални изисквания на закона. Това не е направено в настоящия случай. Веднъж има съмнение за датата на реално издаване на заповедта предвид обстоятелството, че тя е генерирана компютърно, което няма как да стане към момента на установяване на нарушението с оглед местоположението на извършване. Липсват мотиви за налагане на санкцията. Също така прави впечатление, че в тази заповед, както е записано, с нея се налага санкция, което не е и целта при налагане на ПАМ. Това са част от изложените аргументи в жалбата. Предвид всичко моля да обърнете внимание, че заповедта е издадена срещу лице, което не е собственик на процесното мпс, което считам, че води до нищожност на заповедта и следва да бъде прогласена от съда.  Ако съдът счете, че не са налице основания за нищожност, моля същата да бъде отменена като незаконосъобразна. В тази връзка моля да ми бъдат присъдени направените разноски по делото, за което представям списък заедно с договор за правна защита и съдействие.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: