ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осемнадесети  април                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 157 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- „МСП МАРКЕТ” ЕООД О.К.  редовно уведомена, чрез адв.М.Л., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно, не се явява. Явява се процесуалният представител адв. М.Л..

За ОТВЕТНИКА  Началник отдел МДТ при Община Несебър,  редовно уведомен, се явява  ю.к. М. В., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.В.А.

Явява се вещото лице З.Ч.А.

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението на допусната  съдебно-  техническа експертиза  с вх.№ 3688/07.04.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението на допусната  съдебно-счетоводна  експертиза  с вх.№ 3744/08.04.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Съдът сне самоличност на вещото лице   по назначената съдебно-техническа експертиза.

З.Ч.А.- 74 г., българка, български гражданин, неосъждана, без връзка и особени отношения със страните.                                                    

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице  А.- Поддържам заключението си. Направих оглед на място, изложила съм това, което съм видяла.

Адв.Л.- този имот на ЕВН, ограден ли е?

Вещото лице А.- Да, ограден е.

Адв.Л.- Нямам въпроси  към вещото лице.

Ю.к.В.- Когато сте  се запознавала  с материалите, съгласно  заповед на кмета, когато определя районите  за сметосъбрането в приложението е посочена местност „Южен плаж”, местността „Мешелика  попада  ли в територията на мест.”Южен плаж”.

Вещото лице А.- Да, попада,  приложената скица за мест. „Балабана” посочва къде се намира  депото за твърди отпадъци за гр.Обзор.

Ю.к.В. - Посочвате в заключението, че за местност  Мешелика” няма одобрен ПУП.

Вещото лице А. - Има направен, но не е  влязъл в сила.

Ю.к.В. - На Вас известно ли Ви е  за мест.” Южен плаж” има ли изготвен регулационен  план?

Вещото лице А. - Аз търсих ПУП.

Ю.к.В. - По други  дела са представени  извадки  от  регулационен  план, който  е уличен или дворищен.

Вещото лице А. - Не съм правила такова проучване, започнала е изработката на ПУП, но не е влязъл в сила. Не се е налагало в случая за делото, не се налага за изготвянето  на експертизата  да правя проучване за наличието на план от 70-та  година.

Адв.Л.- В момента   и кадастъра  и ЗУТ  боравят  с точни понятия,  има представена скица, където изрично се пише, че това е мест.”Мешелика”, може да е нещо друго,   такова понятие  „зона„ няма от 15 години.

Ю.к.В.- Жилищна зона, твърдим, че мест.Мешелика е включена в тази зона   „Южен  плаж”, тъй като в заповедта е   посочена само зона „Южен плаж”.

Вещото лице А. - Няколко стари местности са включени.

Адв.Л.- Понятие „зона” няма.

Ю.к.В.- Да се внесе уточнение, зная, че в кметсво  Обзор има наличен  уличен регулационен план, приет 1971,  изменен  1976 година, който касае територия именована „Южен плаж”. Аз продължавам да твърдя, че мест.”Мешелика” попада в зона „Южен плаж”.

Адв.Л.- Моля да се  разясни какво представлява  тази зона.

Вещото лице А.- Тази зона „Южен плаж”, включва няколко  местности, в това число мест.„”Мешелика”.

Адв.Л.- С какво е утвърдена тази зона. Аз смятам, че няма връзка  с предмета на делото и  даже се учудвам, че го коментираме.

Ю.к.В. - Поддържем искането, моля съда да допусне  допълнителна съдебно-техническа експертиза с  единствена задача, вещото лице  да проучи и отговора на въпроса: Има ли обособена и  въз основа  на какъв  акт, именно такава  зона „Южен плаж”, нейното местоположение, с какъв акт и от кого е  издаден  и одобрен регулационен  план, евентуално  от  1971 година и кои местности   попадат?

Адв.Л.- Противопоставям  се. Да се приема заключението на вещото лице З.А..

Ю.к.В.-Да се приема заключението на вещото лице З.А..

Съдът след като изслуша заключението  на вещото  лице и изложеното  от процесуалните представител,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото изготвената  съдебно – техническа  експертиза /СТЕ/ на в.л.З.Ч.А..

Съдът намира за основателно направеното искане за назначаване по делото на допълнителна  СТЕ, която да отговор на  поставени  в днешното съдебно заседание въпрос  от страна на процесуалния  представител на ответната страна,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на посочения въпрос.

НАЗНАЧАВА за вещото лице З.Ч.А., като   определя 100 лева депозит,  вносим в  5- дневен  от днес, след което делото да бъде предоставено на вещото лице  за изготвяне на допълнителна СТЕ.

Да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева,  от внесения по делото депозит.

Съдът сне самоличност на вещото лице   по назначената съдебно-счетоводна  експертиза.

С.В.А.- 52 година,българка, български гражданин, неосъждана, без връзка и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице А.-  Поддръжам заключеието си.

Адв.Л.- Виждам, че сте дали  три компонента, които формират крайната стойност.

Вещото лице А.- Това са компоненти, съгласно Наредбата  на община Несебър, няма  определени други промили.

Ю.к.В. -  Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице А..

Адв.Л.- Нямам повече  въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице А..

Съдът, след като изслуша вещото лице и с оглед становищата на страните  по делото,

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото изготвената  съдебно – счетоводна  експертиза  на в.л. С.В.А..

Да се изплати възнаграждение в размер на 100 лева,  от внесения по делото депозит.

Съдът намира, че делото не е изяснено, с оглед необходимостта от събиране  на  допълнителни  доказателства, поради   което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  и НАСРОЧВА делото за 06.06.2016 година  от 15:00 часа,  за която дата и час страните се уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:30  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: