ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седми март                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 157 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- „МСП МАРКЕТ” ЕООД О.К.  редовно призована, чрез адв.М.Л., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно, не се явява. Явява се процесуалният представител адв. М.Л..

За ОТВЕТНИКА  Началник отдел МДТ при Община Несебър,  редовно призован, се явява  ю.к. М.В., надлежно упълномощена.

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба от „МСП Маркет” ЕООД,  с ЕИК 200039126 със седалище и адрес на управление- гр.В., ул………., , представлявано  О.В.К. против акт за установяване на задължение по декларация №МДТ - 712 от 26.11.2015 год. издадена  от главен експерт, мълчаливо потвърден от началника на отдел „Местни данъци и такси” на Община  Несебър.С жалбата се иска отмяна  на оспорения акт.

Адв.Л.- Поддържаме жалбата. По депозираната жалба има произнасяне на лице, което няма тази компетентност и др.обстоятелства, които  сме изложили подробно в жалбата.

Ю.к.В.-Оспорвам жалбата. Считам акта за законосъобразен.  Представили сме писмени  доказателства с две писма по делото. В днешното съдебно заседание представям и моли да допуснете и приложите по делото следните допълнителни доказателства  - договор на  М.А.Г.- актосъставител, заповед №7 за назначаване на П.А., извлечение от протокол №18 от 03.04.1997 година от проведено заседание на Общ.съвет гр.Несебър, който има връзка с  преобразуването на общ.фирма „БКС”, част от общинската  администрация гр.Несебър. Представям и скица на поземлен имот №15-129513-30.04.2014 г., представляващ имота, където  е разположено сметището, както  и Наредба №11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър за процесния  периода, която регламентира сметосъбирането. Жалбата е подадена преди да изтече 60 дн. срок. Този срок изтича на 09.03.2016 г., но въпреки това считаме жалбата за   допустима. Моля да се допусне извършването на съдебно-техническа експертиза със следните  въпроси към вещото лице: Да се запознае с материалите по делото, както и да посети процесния  имот на място. Да се опише местоположението на процесния имот, що се касае до съседни поземлени имоти и изградена пътна инфраструктура, осигурен ли  свободен достъп до имота, има ли близко да него изградени, обитаеми жилищни сгради-хотели и почивни станции. В процесния  имот има ли разположени преместваеми обекти. Има ли ел.захранване и ВИК на имота, има ли разположени в близост до имота контейнери за смет и по – специално в протежение на улицата, където се намира. Моля да се допусне СИЕ със задача да бъде определена  стойността на такса битови  отпадъци за процесния имот за 2010 година, като бъдат посочени стойностите на отделните  компоненти, които формират крайната стойност, посочена в оспорения акт. Нямам други  писмени  доказателства.

Адв.Л.-Считам,  че представените доказателства са допустими, но са неотносими към спора. Относно СТЕ вещото лице да направи справка в кметство Обзор по отношение на имота има ли  действащ, влязъл  в сила подробен устройствен план.

 

Съдът намира за основателни доказателствените искания, направени от ответната страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените дн.с.з.  писмени доказателства, надлежно заверени-Трудов договор  №141/25.09.2009 г., заповед №7/15.02.2008 година, протокол №18 от 03.04.1997 г.,скица на поземлен имот №15-129513 - 30.04.2014 година.

ПРИЛАГА по делото наредба №11 за  определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

ДОПУСКА съдебно- техническа експертиза /СТЕ/, със задачи посочени от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА съдебно- икономическа експертиза /СИЕ/, със задачи посочени от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание.

Съдът определя първоначален депозит по отношение на СТЕ в размер на 200 лева и в размер на 100 лева по отношение на СИЕ, платими от ответната страна в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен  съд гр. Бургас. Вещите лица ще бъдат определени  след представяне на  документ за  внесен депозит.

 Съдът, намира че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото  и НАСРОЧВА делото за 18.04.2016 година от 13.30 часа, за която  дата и час страните са уведомени.

        

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: