ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 06.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шести юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 157 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- „МСП МАРКЕТ” ЕООД О.К.  редовно уведомена, чрез адв.М.Л., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно, не се явява. Явява се процесуалният представител адв. М.Л..

За ОТВЕТНИКА  Началник отдел МДТ при Община Несебър,  редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Явява се вещото лице З.Ч.А.

АДВ.Л.: Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключението на допусната допълнителна  съдебно-  техническа експертиза  с вх.№ 5446/26.05.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице  А.- Поддържам заключението си. Посетих кметство гр.Обзор, направих  справка по недействащия план от 1971 година и по действащия към момента от 1976 година. Констатациите съм изложила в заключението.

Въпрос на адв.Л.- Имот с идентификатор № 53045.503.268 идентичен ли е с УПИ І,кв.5?

Вещото лице А.- Имот  с идентификатор № 53045.503.268 по кадастралната карта  е идентичен  с УПИ І, кв.5,  за което  съм взела даже удостоверение.

Адв.Л.- Нямам  повече въпроси към вещото лице. Нямам доказателствени  искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът след изслушване на вещото лице и  изразено становище 

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА   по делото заключението   по назначената съдебно-техническа експертиза, изготвена от инж.З.Ч.А.. Да се ИЗПЛАТИ възнаграждение  на вещото лице в размер на 100.00 /сто/ лева от внесения по делото депозит от ответната страна.

Адв.Л.- Представям списък на разноските.Да се приключи събирането надоказателства.

Съдът намира, че  делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Адв.Л.- Моля да уважите жалбата като отмените  атакуванаото писмо  на специалист към МДТ при Община Несебър. Считам, че в хода на настоящето производство  се установи,  че имота е незастроен, няма влязъл сила ПУП, няма разрешено  или  реализирано строителство, няма постройки, които да се преместваеми, а съгласно направения оглед  на вещото лице това представлява  една нива. Няма надлежно представено  доказателство,  че ответника  е огрганизирал сметоизвозване и  има    кумулирани  отпадъци по отношение, на които  да бъде  дължима такса смет. Считам,  че съгласно ЗМДТ  единствно дължимата такса е тази за поддръжка  на общите части на населеното място, която ние не сме заплатили,  но няма произнасяне на Община Несебър. Моля за решение  в този смисъл, като моля Ви моля да ни  бъдат присъдени   разноските в настоящето производство.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: