ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  157  по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Ж.Н., нередовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Т. Н., надлежно упълномощен, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник група сектор „Пътна полиция” КАТ при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

         АДВОКАТ Н. – Въпреки нередовното призоваване на моя доверител, моля да се даде ход на делото. Той отсъства от страната и аз своевременно съм се запознал с делото и желаем да се гледа днес.

 

СЪДЪТ с оглед направеното изявление, счита, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

               

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА :

 

Производството е по жалба от К.Ж.Н. срещу заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 70286/06.12.2013 г., с която поради  на основание чл.171 т.4 от ЗДвП се изземва свидетелството за управление на МПС

 

ПОСТЪПИЛИ са от ответника с придружително писмо, рег. № РК-2659/04.02.2014 г., подписано от началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, доказателства за компетентността на лицето издало заповедта, а именно: заповед № з-2499 от 12.09.2012г. на директора на ОД на МВР гр. Бургас и удостоверение рег.№ 38065/22.11.2013 г. на началник сектор „Човешки ресурси” при ОДМВР гр. Бургас.

АДВОКАТ Н. – Поддържам жалбата. Нямаме доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

Запознати сме с представените от ответника доказателства по делото. Няма да ангажирам доказателства. Не оспорвам компетентността на административния орган.

 

Съдът, с оглед изразеното становище, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и писмо рег. № РК-2659/04.02.2014г. писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н. - Моля да отмените обжалваната заповед за прилагане на принудителна административна мярка, видно от която се разпорежда да се изземе свидетелството за управление на моя доверител, като неправилна и незаконосъобразна.

Считам, че на същия са останали 7 контролни точки, което е видно и от последното наказателно постановление № 434 от 17.07.2012 година, цитирано и в приложената от сектор КАТ справка за контролните точки на водач на МПС.

Административнонаказващият орган е допуснал не само техническа грешка, но и фактическа и правна.

Освен това в полза на доверителят ми е изтеклата и абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване по чл.81, ал.3 от НК, субсидиарно приложим и за административни нарушения, доколкото чл.11 от ЗАНН, препраща към него, тъй като в ЗАНН института по абсолютната погасителна давност не е уреден.

Моля да отмените обжалваната заповед, като неправилна и незаконосъобразна.

Представям писмени бележки, в които подборно съм изложил съображения и аргументи, както и съдебна практика.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:14 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: