Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1032 /10.05.2013 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Галина Колева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 157/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на ТД – Бургас на НАП против решение № 1862/03.12.2012 година по н.а.х.д. № 3603/2012 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 594/29.08.2012 година на директора на ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, за нарушение по чл. 25 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 година на министъра на  финансите (Наредбата) във връзка с чл. 186 ал.1 т.1 б.”а” от ЗДДС, на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС, на “Сънуорлд холидей ренталс” ООД с ЕИК 201447981 е наложена имуществена санкция в размер на в размер на 500 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на закона от страна на РС. Твърди, че не е налице констатираното съществено процесуално нарушение в административното производство, обусловило отмяната на НП.

Иска се отмяна на решението на РС и потвърждаване на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП търговецът е санкциониран за това, че при извършена проверка в търговски обект – апартхотел “Гардън бийч” в град Черноморец, стопанисван от него, е установено заплащане за използвана услуга на стойност 624 лева, за която не е издаден фискален бон от ЕКАФП, а ПКО 29/15.07.2012 година.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение – на управителя на дружеството Л.Д. Г. – гражданин на Република Ирландия, който не владее български език, не е бил осигурен преводач, при съставянето и връчването на АУАН. Това нарушение е засегнало правото му на защита и представлява нарушение на чл. 6 т.1 и т.3 б. “д” от ЕКПЧ.

Решението е неправилно.

В производството пред РС не са допуснати каквито и да е процесуални нарушения. Фактическата обстановка е установена коректно. Не е налице нарушението на административнопроизводствените правила, установено от РС. Адресат на санкцията е българско търговско дружество, а не чужд гражданин, който не владее български език. След като санкционираният е български търговец, без значение е каква е националността на лицето, което го представлява. Търговецът е длъжен да организира така дейността си, че да е в състояние да осъществява адекватно взаимоотношенията си с администрацията и стопанските субекти. В този смисъл фактът, че АУАН не е преведен на управителя на дружеството, на достъпен за него език, не съставлява процесуално нарушение.

По същество, настоящият съдебен състав приема, че административнонаказващият орган е доказал факта на продажбата, която не е била оформена със съответния фискален бон. Видно от показанията на св. Ненков (лист 20 стр.ІІ от н.а.х.д. № 3603/2012 година), по време на проверката е констатирано заплащане на сума от чуждестранни лица, без издаване на фискален бон, а в работещия обект е установен работещ служител на дружеството (“касиер или рецепционист”), който е съхранявал приходните касови ордери. На копието от приходния касов ордер, приложен по н.а.х.д. № 3603/2012 година (лист 8 от н.а.х.д. № 3603/2012 година) изрично е изписано основанието за получаване на сумата от 624 лева, заплатена от лицето О.Р. – “4 (четири) нощувки”. В този смисъл, извършването на търговска продажба, без издаване на съответния фискален бон, е установено и дружеството законосъобразно е било санкционирано.

Касационната жалба следва да се уважи, решението на РС – да се отмени, като вместо него се постанови друго, с което да се потвърди НП.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 1862/03.12.2012 година по н.а.х.д. № 3603/2012 година на Районен съд – Бургас.

Вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 594/29.08.2012 година на директора на ТД – Бургас на НАП.

 

 Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: