О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  295

 

Град Бургас, 24.02.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 157 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Дино 2009” ЕООД, ЕИК 200858136, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя С.Д.Х., против решение № РД-10-416/13.12.2011г., издадено от началник на отдел „Обжалване” в дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, изпълняващ правомощията на директор на Д „ОУИ” – Бургас, съгласно заповед № ЗЦУ159/01.02.2010г., с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане, като просрочена, жалбата на дружеството против ревизионен акт № 1100430/01.07.2011г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено административното производство, образувано по подадената от „Дино 2009” ЕООД жалба с вх. № 04-Д-Ж-448/02.12.2011г.  против посочения ревизионен акт.

Жалбоподателят изразява несъгласие с административния акт. Твърди, че никога не се е крил от служителите на НАП, предоставил е телефонни номера и адрес за връзка, като на ***, гр.Бургас, вече няма офис. Моли да бъде преразгледана жалбата и да му бъде разрешено да обжалва ревизионният акт.

Ответникът – директорът на дирекция “ОУИ” – Бургас, представя  административната преписка по оспорването.

Бургаският административен съд, като прецени доводите на страните, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена пред надлежен съд, от надлежно легитимирано лице и в законоустановения по чл.147, ал.3 от ДОПК срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С оспореното решение № РД-10-416/13.12.2011г., изпълняващият правомощията на директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, е оставил без разглеждане жалбата на „Дино 2009” ЕООД срещу ревизионен акт № 1100430/01.07.2011г. на орган по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас и е прекратил производството по нея. За да постанови този резултат, решаващият орган е приел, че жалбата, с която е сезиран, е подадена след изтичане на срока по чл.152 от ДОПК. Тези изводи съответстват на събраните в хода на административното производство доказателства и постановеният правен резултат е законосъобразен.

Обжалваният по административен ред ревизионен акт № 1100430/01.07.2011г. е издаден след извършена данъчна ревизия на дружеството – жалбоподател. Посочените в мотивите на оспореното решение факти и обстоятелства съответстват на събраните доказателства. Въз основа на тях правилно е прието, че ревизионният акт е бил редовно връчен по реда на чл.32 от ДОПК на 4.08.2011г., видно от приложените в административната преписка покана с изх. № 8503/01.07.2011г. до лицето за явяване в ТД на НАП-гр.Бургас, изпратена с писмо (обратна разписка), протоколи № 1103656/07.07.2011г. и № 1103894/19.07.2011г. за посещение на декларирания от лицето адреса за кореспонденция с приходната администрация, съобщение по чл.32 от ДОПК с № 9380/20.07.2011г., поставено на определеното за целта място в ТД на НАП-гр.Бургас и публикувано в интернет – страницата на НАП, и писмо (обратна разписка).

Съгласно чл.152, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. В случая, 14-дневният срок за обжалване на ревизионния акт пред горестоящия административен орган е изтекъл на 18.08.2011г. (присъствен ден), както е прието и в обжалваното решение. Жалбата против РА № 1100430/01.07.2011г., с вх.№ ИТ-00-15397 на ТД на НАП-гр.Бургас, е подадена на 24.11.2011г., след изтичане на срока за обжалване по чл.152, ал.1 от ДОПК, поради което правилно е била оставена без разглеждане, като просрочена. Предвиденият в чл.152, ал.1 от ДОПК срок за обжалване на ревизионния акт е преклузивен и с изтичането му се погасява правото на жалба.

Горните фактически обстоятелства не са опровергани по делото от страна на жалбоподателя.

Твърдението в жалбата за уведомяване на органа по приходите за друг адрес за кореспонденция с НАП е защитна теза на жалбоподателя, неподкрепена от находящите се в кориците на делото писмени доказателства.

Съгласно чл.28, ал.1, т.2 от ДОПК, адресът за кореспонденция е адресът на управление за местните юридически лица, освен ако в регистъра БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление. В административната преписка се съдържа извлечение от регистъра на НАП, съгласно което седалището и адресът на управление на дружеството, на който е търсен негов представител или упълномощено лице, не е променян и това е същият адрес, който е бил известен на органите по приходите към момента на връчване на ревизионния акт. След извършена справка в Търговския регистър, съдът също констатира, че и към настоящия момент посоченият адрес на управление на дружеството не е променен. Ако дружеството – жалбоподател действително е променило адреса за кореспонденция с НАП, следвало е да декларира това обстоятелство по надлежния ред.

С оглед изложеното, съдът намира подадената жалба за неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

Воден от горното и на основание чл.148, ал.3 от ДОПК, Административен съд – гр.Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дино 2009” ЕООД, ЕИК 200858136, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя С.Д.Х., против решение № РД-10-416/13.12.2011г., издадено от началник на отдел „Обжалване” в дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас при ЦУ на НАП, изпълняващ правомощията на директор на Д „ОУИ” – Бургас, съгласно заповед № ЗЦУ159/01.02.2010г., с което е оставена без разглеждане, като просрочена, жалбата на дружеството против ревизионен акт № 1100430/01.07.2011г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено административното производство, образувано по подадената от „Дино 2009” ЕООД жалба с вх. № 04-Д-Ж-448/02.12.2011г. против посочения ревизионен акт.

Определението е окончателно.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: