ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас Т. С. сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1579 по описа за 2014 година.                 

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Я., редовно уведомен от преди, не се явява. За него се явява адвокат П. Г. М. от АК-Сливен, с пълномощно от днес.

        

ОТВЕТНИКЪТ Община Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Т.С..

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като с молба от 13.12.2014година жалбоподателят изрично е посочил, че незаконосъобразните действия са извършени от служителя на Община Несебър В.К. К., а последният не е призован за настоящото съдебно заседание. В този смисъл е налице процесуална пречка за даване ход на делото, тъй като ответникът не е призован за днешното съдебно заседание.

 

Като констатира, че не са ИЗПЪЛНЕНИ указанията от ответника дадени в предходно заседание, като съобщението е получено на 13.11.2014година от юрисконсулт Р., както и тези дадени до трето неучастващо лице „Слънчев бряг”АД за представяне на справка относно точният администратор на мястото където е осъществен ПАМ - близо до х-л Кристал, поради което ПОВТОРНО УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за основанието на което е съставен Констативен протокол №15/27.06.2014година на община Несебър за репатриране на автомобил, както и за правомощието на лицата В. К. и С. П., които са го подписали. Предоставя възможност на ответника да представи по делото четлив препис от протокола за осъществено преместване на ППС №15/27.06.2014година.

УКАЗВА на ответника в 7-дневен срок от съобщението да сочи доказателства, вкл. и договор между община Несебър и "ТРАНС ГРУП 2012" ООД свързани със съвместно осъществяване на дейността по репатриране на неправилно паркираните автомобили, относим към 27.06.2014 г.;

 

ИЗИСКВА от община Несебър в 7-дневен срок от съобщението да представи справка за лицето осъществило оспорваната ПАМ, което да бъде документално обезпечено, респ. с трудов договор, възлагане, упълномощаване на конкретната дейност.

 

При неизпълнение на указанията в срок на съответното длъжностно лице ще бъде наложена глоба по чл.92а от ГПК в размерите на чл.91 от ГПК във вр. чл.144 от АПК;

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 25.03.2015 година от 13.00 часа, за която дата и час жалбоподателя уведомен чрез адвокат М., ответника Община Несебър при условията на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВЕ ответника В. К. К. на служебния му адрес в Община Несебър като му се изпрати и препис от жалбата, с двете молби от 28.11.2014година и от 13.12.2014година, и протоколите от съдебно заседание от 05.11.2014година и от днес, с указание, че в 14-дневен срок от получаването на призовката може да изрази становище и да ангажира доказателства, ако има такива.

 

Да се ПРИЗОВЕ ответника В. К. К., като се посочи изрично в призовката, че длъжностното лице следва да удостовери качеството на лицето получило призовката, като съобрази, че на служебния адрес на адресата - община Несебър може да бъде връчено на служител от съответната служба, като се посочат неговите имена и качество. В случай, че призовката на г-н Киров бъде връчена на друг адрес, то това да бъде изрично удостоверено, като се посочи причините, поради които се връчва на този друг адрес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в13:22 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: