ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1579 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.14 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Я., редовно призован, не се явява и не изпраща представител. Призовката е получена на 17.09.2014година от сестра Н.Я..

        

ОТВЕТНИКЪТ община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

 

В залата присъства прокурор Андрей Червеняков при Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба А.С.Я. против Принудителна административна мярка „преместване на неправилно паркирано пътно превозно средство”, която е обективирана в Протокол № 15 от 27.06.2014г., издаден и подписан от служители на община Несебър. Иска се отмяна на наложената ПАМ.

Предявен е за съвместно разглеждане и иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. А.С.Я. иска да му бъде присъдено обезщетение за претърпените имуществени вреди от 52 лева, ведно със законната лихва от 27.06.2014година.

 

УКАЗВА на ответника, че има доказателствената тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на ищеца по иска с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, че е негова доказателствената тежест да докаже, че е претърпял неимуществени вреди от оспорената Принудителна административна мярка „преместване на неправилно паркирано пътно превозно средство”, която е обективирана в Протокол № 15 от 27.06.2014г., които са в размер от 52лева.

 

УКАЗВА на ищеца, че не сочи доказателства за твърдението, че е заплатил сумата от 52 лева въз основа издадения Протокол №15/27.06.2014година, както и за основанието на което и издаден фискален бон за заплащане на 27.06.2014 г. на 52 лв. от "ТРАНС ГРУП 2012" ООД за НАКАЗАТЕЛЕН ПАРКИНГ Сл. бряг.

Няма факти и обстоятелства, които да се признават от страните и да не се нуждаят от доказване.

 

Обявява за окончателен докладва по делото.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам възражение по така изготвения доклад.

Уважаеми г-н председател, моля да изискате от Община Несебър справка за лицето осъществило оспорваната ПАМ, което да бъде документално обезпечено, респ. с трудов договор, възлагане, упълномощаване на конкретната дейност или друго. Второ с оглед законовото изискване собственика или администрацията на съответния път да налага ПАМ, моля да изискате справка от община Несебър и от „Слънчев бряг“ АД, относно кой е точния администратор на мястото където е осъществен ПАМ - близо до х-л Кристал.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от А.С.Я. и от ответника документи с административната преписка, като писмени доказателства по делото.

 

На основание чл. 171, ал.4 от АПК, във врл чл.9 ал 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца - жалбоподател в 7-дневен срок от съобщението, да сочи доказателства, като съобрази разпределената доказателствена тежест в днешното съдебно заседание, като го уведомява, че при неспазване на срока, делото ще бъде решено с наличните до момента доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за основанието на което е съставен Констативен протокол №15/27.06.2014година на Община Несебър за репатриране на автомобил, както и за правомощието на лицата В. Киров и С. Петков, които са го подписали. Предоставя възможност на ответника да представи по делото четлив препис от протокола за осъществено преместване на ППС №15/27.06.2014година. Не сочи доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 7-дневен срок от съобщението да сочи доказателства, като съобрази разпределената доказателствена тежест в днешното съдебно заседание, вкл. и договор между Община Несебър и "ТРАНС ГРУП 2012" ООД свързани със съвместно осъществяване на дейността по репатриране на неправилно паркираните автомобили, относим към 27.06.2014 г.;

 

ДОПУСКА да се ИЗИСКА от Община Несебър справка за лицето осъществило оспорваната ПАМ, което да бъде документално обезпечено, респ. с трудов договор, възлагане, упълномощаване на конткретната дейност.

 

ДОПУСКА да се ИЗИСКА от община Несебър и и от „Слънчев бряг“ АД справка относно точният администратор на мястото където е осъществен ПАМ - близо до х-л Кристал.

 

УВЕДОМЯВА страните, че при непредставяне на други доказателства в дадения 7-дневен срок от съобщението производството по делото ще приключи с наличните към момента доказателства.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други искания към момента.

 

Съдът, като съобрази допуснатите доказателствени искания, намира че делото следва да бъде отложено за събиране на доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 04.02.2015 година от 13.15 часа, за която дата и час жалбоподателя и ответника уведомени по чл.137, ал.7 от АПК, а Окръжна прокуратур Бургас от днес.

Да се изпратят съобщения на жалбоподателя и ответника с дадените в днешното съдебно заседание указания, както и последствията при неизпълнението им.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.34часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: