ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1578 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Я.Г., редовно уведомен, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Х.Г., редовно уведомен, не се явява. За двамата се явява адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА  Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., преупълномощена от адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Х.М., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.А.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Т.А.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-16-602/29.05.2017 г. на кмета на Община Поморие, с която е наредено премахването на обект: „Метална конструкция върху съществуващ гараж“, находяща се в УПИ ІІ-611, кв.17а по плана на гр.Поморие, (ПИ № 57491.503.403 по кадастралната карта).

По делото е представена административната преписка.

АДВ. Б.: Поддържам жалбата с аргументите, изложени в нея. Нямаме доказателствени искания.

АДВ. А.: От името на Община Поморие оспорваме така депозираната жалба. Считаме, че така постановения административен акт е законосъобразен и не са налице отменителните основания посочени в жалбата, като изразявам становище с оглед твърденията на жалбоподателя, че в случая се касае до преместваем обект, който няма самостоятелен характер и като твърдим, че този преместваем обект „Метална конструкция върху съществуващ гараж“ има самостоятелен характер, който обслужва друг самостоятелен обект и задължението да докажем основанията си, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която след като направи оглед на място, да даде становище за характеристиката на тази „метална конструкция върху съществуващ гараж“ съгласно §5, т. 80 от ДР на ЗУТ за преместваем обект ли се касае и има ли самостоятелен характер.

АДВ. Б.: По принцип се противопоставям на искането за експертиза, тъй като характеристиката на обекта е съвсем ясна. Това изисква специални знания, но в същото време доколкото съдът има снимков материал и скици, то представлява правен въпрос дали отговаря на изискванията на §5, т. 80 от ДР на ЗУТ и в този смисъл се противопоставям, но с оглед възможността всяка страна да си докаже твърдението, предоставям на съда относно направеното искане. Има множество нарушения.

АДВ. А.: Поддържам искането за допускане на експертизата. Трябва да се реши технически проблем. Следва обектът да бъде посетен от лице, което ще направи оглед на място. Не винаги човек може да изгради своите визуални представи как изглежда този обект, дали е преместваем обект.

 

С оглед направеното искане за извършване на съдебно-техническа експертиза, съдът намери, че с оглед гарантиране правата на участниците в процеса следва да допусне извършването на такава, предвид което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените от адвокат А. въпроси в днешно съдебно заседание, след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от ответника, в 7-дневен срок от днес.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.Р., като за оглед на обекта съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да осигурят достъп на вещото лице.

 

АДВ. Б.: Телефон за връзка с вещото лице е 0877390921.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2017 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.14 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: