ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1578 по описа за  2017 година

 

На именното повикване в 10:20 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 10:46 часа, се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Я.Г., редовно уведомен, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Х.Г., редовно уведомен, не се явява.

За двамата се явява адвокат Б., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА  Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Х.М., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.А.П., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Т.А.Г., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице С.Р..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-16-602/29.05.2017г. на кмета на Община Поморие, с която е наредено премахването на обект: „Метална конструкция върху съществуващ гараж“, находяща се в УПИ ІІ-611, кв.17а по плана на гр.Поморие, (ПИ № 57491.503.403 по кадастралната карта).

В съдебно заседание на 19.09.2017г., съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза по въпроси на ответника, която е извършена и представена по делото в срок.

 

АДВ. Б.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

АДВ. А.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.С.Р. - ** г., български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. А.: С оглед представената задача, може ли да отговорите процесният обект представлява ли  преместваем такъв, за да направим извод?

АДВ. Б.: Това е правен извод.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА вещото лице да отговори на поставения от адв. А. въпрос, тъй като той е правен и касае съществото на спора.

 

АДВ. А. Въпросът ми е във връзка с поставената задача, като вещото лице моля да отговори относно начина на закрепване на изградения навес.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В заключението по делото, в констативно-съобразителната част съм написала какво представлява процесния обект, като в заключение съм описала, че металната конструкция представлява навес, който е монтиран върху стоманено-бетонна плоча върху гараж. Част от колоните на самия навес са закрепени с метални планки върху стомано-бетоновата покривна плоча, а част от колоните са закрепени върху изграден метален парапет чрез заварки.

АДВ. А.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Така, както го описвате този навес има значение и съществуване там, където е поставен. Ако това бъде изрязано, възможно ли е то да бъде използвано?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако се демонтира, той би могъл да се ползва и да се изгради на ново място, но ще се ползват част от елементите.

АДВ. Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 350 лв. на 12.12.2017 г.)

 

АДВ. Б.: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. А.: Нямам искания по доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата изцяло така, както е депозирана от моите доверители.

На първо място: заповедта е издадена в абсолютно нарушение на закона. Налице са процедурни нарушения, като е издадена повече от 3 месеца след съставяне на констативния акт по чл. 57а и съответно тя е извън преклузивния срок и само на това основание следва да бъде отменена. Ако въпреки това решите да разгледате спора по същество, моля да приемете, че в случая не се касае за преместваем обект по смисъла на ЗУТ, тъй като това определение е легално по закона и изобщо не отговаря на условията по §5, т. 80 от ДР на ЗУТ, което е видно от заключението на вещото лице. Той има самостоятелен характер, не може да се използва за други цели и в самата заповед е записано, че има самостоятелен характер, като има противоречия между констативния акт и заповедта, което е прави немотивирана и неконкретна. С оглед практиката на ВАС, това е едно обстоятелство, едно производство, което се развива между нарушител и общината. Нито в заповедта, нито в констативния акт не става ясно кой е нарушител. Издадена е срещу четиримата собственици на имота. Има съществени пороци на заповедта и Ви моля да бъде изцяло уважена нашата жалба и да отмените издадената заповед.

Моля да ни се присъдят разноски за адвокатски хонорар и сумата за заплатена държавна такса.

Ще представя подробна писмена защита. Моля за решение в този смисъл.

АДВ. А.: От името на Община Поморие поддържам изразеното становище, че заповедта е законосъобразна. Не са налице изложените от процесуалния представител на жалбоподателите процесуални нарушения. С оглед така допуснатата и изготвена експертиза се установи, че се касае за преместваем обект, за което също следва да има издадено строително разрешение. Същият е изграден без строително разрешение, а представлява преместваем обект. Самото вещо лице не само че даде характеристика с точното описание, но и каза, че процесният обект може да бъде демонтиран, а не е строеж, който следва да бъде съборен. Що се касае до процесуално нарушение, което твърди жалбоподателят, моля да ми се даде възможност да представя становище.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: