Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                      30.12.2008г.                град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на четвърти декември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  А.В.

        Членове: 1. Т.Е.

                           2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор С. Х. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1578 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на К.Х.Г. ***, *** против решение № 919/10.09.2008г., постановено по НАХД № 2209/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 9233/ 10.08.2007г., издадено от началника на група в сектор „ПП-КАТ” при ОДП – Бургас и наложените на касатора административни наказания: глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията си касаторът не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – началник на група в сектор „ПП-КАТ” при ОДП– Бургас не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за законосъобразно постановено решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

            Производството пред Бургаски районен съд е образувано по жалба на К.Х.Г. против наказателно постановление № 9233/ 10.08.2007г., издадено от ответника по касация, с което са му наложени административни наказания: глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, наказателен състав на Бургаски районен съд потвърждава атакуваното постановление. Приема за установено от фактическа страна, че на 29.07.2007г. около 15,02 часа жалбоподателят е управлявал лек автомобил марка „Фолксваген” с рег.№ СА 60 08 КА по главен път ПП І-9 в посока кв.Сарафово – с.Каблешково със скорост от 139 км/час при максимално допустима 80 км/час. Релевантните за спорното правоотношение факти са доказани посредством приложените в преписката писмени документи и показанията на свидетелите Д. и К., събрани в хода на съдебното следствие. Въз основа на тези данни съдът формира извод за законосъобразно постановен правораздавателен акт.        Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Наведените в касационното оспорване доводи са основателни. В акта за установяване на административно нарушение деликтът е описан с точно посочване на превишената скорост, а в наказателното постановление нарушението е изписано чрез бланкетния израз „движение със скорост над разрешените стойности за ППС, което управлява”. Пропускът на административнонаказващия орган да посочи точния размер на превишената скорост в наказателното постановление е съществен и съставлява основание за неговата отмяна. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.57, т.5 от ЗАНН, правораздавателният акт трябва да съдържа описание на нарушението, датата, мястото и обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. В конкретния случай привлеченото към отговорност лице е санкционирано за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, който определя допустимата скорост на движение за различните пътни превозни средства в населени, извън населени места и по автомагистрала. Неизпълнението на инкорпорираното в тази норма правило е скрепено със санкции, които са диференцирани в разпоредбата на чл.182, ал.1 от ЗДвП (обн. ДВ, бр.51/2007г.). Превишението на скоростта е въздигнато в съставомерен признак на нарушението и критерий за индивидуализация на наказанието. Поради това изписването му в наказателното постановление е безусловно необходимо, а незачитането му ограничава правото на защита на субекта и препятства съдебния контрол за законосъобразност на правораздавателния акт. Като е достигнал до изводи, различни от гореизложените, първионстанционният съд е поставил неправилно решение, което следва да се отмени с последващата от това отмяна на наказателното постановление.

 

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 919 от 10.09.2008г., постановено по НАХД № 2209/2008г. по описа на Бургаски районен съд.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9233/10.08.2007г., издадено от началника на група в сектор ПП КАТ при ОДП – гр.Бургас и наложените на К.Х.Г. ***, *** административни наказания: глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месец на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                      2……………………...