ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1577 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И. не се явява, редовно уведомена. За нея адвокат А. ***, надлежно упълномощена.

За ответника- директор на ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпило писмено становище от процесуалния представител на ответната страна, с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Изразено е становище и по съществото на спора. Към молбата е приложено пълномощно.

 

Адвокат А. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ на основание чл.171, ал.4 от АПК указва на жалбоподателя да отстрани допусната неяснота в жалбата, като конкретизира административния акт, който се оспорва.

 

Адвокат А. – Моля да приемете, че с настоящата жалба оспорваме АУЗД № 306/18.02.2014г., потвърден с решение №60/26.04.2014г. на директора на ТД на НАП Бургас.

 

СЪДЪТ приема направеното уточнение и докладва делото, както следва: Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Д.И. против АУЗД № 306/18.02.2014г., потвърден с решение №60/26.04.2014г. на директора на ТД на НАП Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат А. – Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат А. – Моля да отмените АУЗД № 306/18.02.2014г. потвърдено с решение №60/26.04.2014г. на директора на ТД на НАП Подробни съображения съм изложила в депозираната жалба. Ще конкретизирам само: считам че административния орган тълкува неправилно материалния закон, като счита, че целите за предоставянето на данъка по чл. 46 от ЗКПО не е налице, когато се отнася за лица като моята доверителка, а именно земеделски производител. Същият счита, че материалния закон следва да се прилага единствено и само когато касае задълженията на моята доверителка, а именно, когато следва да бъде определен облагаемия доход или да се формира облагаемия доход. Моля да ми предоставите възможност за писмена защита, както и да ни присъдите разноски, като представям списък с разноските.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: