Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1672           08.10.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 1575 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на инж. Г. ***, чрез адвокат Г.Н., БАК против решение № 94/14.05.2018 г., постановено по НАХД № 124/2018 г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-450-2017 от 13.03.2018 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, с което на касатора е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) за нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., обн. ДВ, бр. 51 от 07.07.2015 г.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Н., който иска отмяна на първоинстанционното решение и издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Агенция за държавна финансова инспекция не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на инж. Г. *** против наказателно постановление № 11-01-450-2017 от 13.03.2018 г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция. Отговорността на Кмета на Община Царево е ангажирана за това, че на 21.10.2016 г. в Община Царево, гр. Царево, област Бургас в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси е нарушил Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, като в нормативно определения с чл. 11, ал. 1 от Наредбата срок до 20.10.2016 г. не е предоставил справка по образец – приложение № 2, за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември.

За да потвърди оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че АУАН е съставен, а НП издадено от компетентните за това органи и в съответствие с разпоредбата на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е преценил, че правилно е ангажирана отговорността на кмета на Община Царево, тъй като до 20 октомври не е предоставил на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка по образец – Приложение № 2, за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода от 1 януари – 30 септември. Изложени са мотиви и за липсата на предпоставките по чл. 28 от ЗАНН.

Решението на Районен съдЦарево е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора  са неоснователни. Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от Наредбата в срок до 20 октомври кметовете на общините предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка по образец – приложение № 2, за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември. Справката се предоставя едновременно на хартиен носител и по електронен път. В хода на извършената проверка от контролните органи на АДФИ безспорно е установено, че такава справка не е предоставена за периода 1 януари – 30 септември 2016 год. Такава справка не представена и в хода на първоинстанционното съдебно производство. В този смисъл, настоящия касационен състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционния районен съд за безспорно осъществен състав на административно нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила,  а жалбата като неоснователна – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94/14.05.2018 г.,  постановено по НАХД № 124/2018 г. на Районен съд – Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                 

 

                                                                             2.