ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1575 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат О., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” - София, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

            Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу заповед № 03-РД/1156 от 16.06.2014 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“.

    В открито съдебно заседание на 19.12.2014 г., съдът приключи събирането на доказателства. В срока за постановяване на решението, съдът след внимателен преглед на делото установи някои нередовности, поради което в закрито заседание на 16.01.2015 г. отмени определението си за приключване събирането на доказателства и задължи жалбоподателя да представи доказателства кога е изпратил жалбата си, да посочи кои доказателства събирани в хода да делото счита за неотносими, а ответника – да представи доказателства кога жалбата е постъпила в деловодството му, да заяви дали доказателствата в отделната папка, изпратена неномерована от АССГ, са представени от него и кое е лицето удостоверило съответствието им с оригинала, да посочи кои доказателства събирани в хода да делото счита за неотносими.

С молба от 23.01.2015 г. жалбоподателят изпълни дадените му указания, като представи товарителница, фактура, удостоверение и посочи кои доказателства счита за неотносими.

С молба-становище от 16.02.2015 г. ответникът също изпълни дадените му указания – направи опис на представените доказателства по преписката, посочи реда на служебната номерация и лицето, което е заверило документите от преписката, представи липсващите документи, които имат отношение към правния спор.

 

АДВ. О.: Не възразявам да се присъедини към доказателствения материал вторият том от преписката. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по отношение на писмените доказателства намери, че следва да приеме същите, включително и преписката в цялост – нейния втори том съгласно описа, представен от ответника.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка в цялост, включително и нейния втори том съгласно описа, представен за днешно съдебно заседание от ответника, като УКАЗВА на деловодството в съда, да подреди делото съгласно изискванията на правилника на администрацията на съдилищата и го преномерова.

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства във връзка с дадените указания на съда.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. О.: Моля да приемете подадената жалба от „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД. същата е подадена в срок. За това има доказателства, от които е видно, че жалбата е постъпила на 03.07.2014 г., която дата е последния ден от 14-дневния срок за оспорване. Считаме, че жалбата е основателна, и че с приетата по делото експертиза се установяват твърденията ни, че искането на жалбоподателя е било допустимо съобразно нормативните изисквания за това. Вещото лице е работило съобразявайки се с дефиницията съдържаща се в §1, т. 46 от ДР на Наредба № 8/03.04.2008 г., поради което моля да вземете под внимание изводите на експерта и да постановите решение в полза на жалбоподателя.  Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 12,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: