ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1575 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат О., с представено по делото пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” София, редовно уведомен, представител не се явява.

Явява се вещото лице С.А..**

 

По хода на делото:

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

   Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Заповед № 03-РД/1156 от 16.06.2014г. на изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. В открито съдебно заседание на 07.11.2014г., съдът допусна извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която е изготвена и представена в срок по делото.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че днес постъпи молба-становище по факса, в която е направено искане да се даде ход на делото и да се даде възможност да се представят писмени бележки. Представени са и писмени доказателства с тази молба.

 

         АДВ. О.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         С.В.А. – ** години, българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. О.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550 лв., от които внесени като депозит 400 лв., а за остатъка от 150 лв. ОСЪЖДА жалбоподателя „Бургасцвет 90 Танев” ЕООД да ги заплати на вещото лице.

        

         АДВ. О.: Считам, че представените документи не следва да се приемат като доказателства, тъй като същите представляват становище на административния орган по основателността на подадената жалба и смятаме, че не касаят конкретно нашата жалба, а друг подобен случай. В случай, че ги приобщите към доказателствения материал, моля да не ги цените. Няма да сочим други доказателства.

 

         Съдът счете, че следва да приеме представените с докладваната днес молба писмени доказателства, а тяхната доказателствена стойност ще бъде обсъдена при постановяване на окончателния съдебен акт.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА докладваните днес писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. О.: Моля да отмените оспорения административен акт. Считаме, че с изслушаната и приета по делото експертиза се доказа поддържаната от нас теза за допуснати от административния орган на съществени нарушения на процесуалния закон, довели до неправилните изводи по същество. От експертизата се установи, че са налице  условията за отпускане на исканата финансова помощ, а именно повече от 50% относно доходите от предходната година да са формирани от земеделска дейност. Съгласно изводите на експертизата, този процент е 61.056 %, който е достатъчен за получаване на помощта. Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

         Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: