ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1575 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бургасцвет-90-Танев” ЕООД, редовно уведомен, се явяват адвокати М. и О., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” София, редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ М.: Нямаме възражения да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед №РД-03-1156/16.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт. Освен това, днес е постъпила молба-становище от ответника, подадена чрез пълномощник, в която се твърди, че жалбата е недопустима като просрочена, тъй като съгласно обратната разписка, оспорената заповед е връчена на жалбоподателя на 18.06.2014 г., срокът за обжалване е изтекъл на 02.07.2014 г., а жалбата е депозирана в деловодството на ответника на 03.07.2014 г. Освен това се оспорва жалбата като неоснователна, правят се и други искания във връзка с доказателствата по делото.

АДВОКАТ М.: Жалбата е предявена чрез пощата. По делото има документ, удостоверяващ изпращането на жалбата чрез пощата, което е станало на 02.07.2014 г. и е в рамките на надлежния срок, поради това следва да дадете ход на делото, а искането за прекратяване да оставите без уважение.

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата с доводите, изложени в нея.

Представяме анкетна карта за регистрация на земеделски производител за 2012 г., както и по настояване на нашия доверител анкетна карта за регистрация на земеделски производител за 2013 г. и удостоверение № 1/21.01.201 г., издадено от Директора на РДГ Бургас, удостоверение № 4531/12.04.2013 г. и разрешение № 2416/12.04.2013 г., издадени от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Също така моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза със задачи, които сме формулирали в нарочна молба, която представям. С експертизата ще бъде доказано твърдението ни, че повече от 50% от приходите на жалбоподателя за 2012 г. са формирани от услуги, пряко свързани със земеделска дейност по смисъла на съдържащото се в цитираната в жалбата наредба законово определение.

 

С оглед исканията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената по делото  административна преписка, както и представените писмени доказателства от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в днешно съдебно заседание въпроси от жалбоподателя.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.А., след внасяне на депозит в размер на 400 лева, платими от жалбоподателя в 5-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2014 г. от 10:10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: