Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1682

 

гр. Бургас, 9 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: З. БЪЧВАРОВА

          А. АТАНАСОВА

При секретар Б. ЧАКЪРОВА и с участието на прокурора Х. КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 1547/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Н. Христов -зам.кмет на Община Царево против Решение №95/14.05.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 121 по описа за 2018 година на Районен съд гр.Царево. С решението е потвърдено наказателно постановление № 11-01-454 от 13.03-2018г.на Директора на АДФИ гр.София, с което за нарушение на  чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт , предвидени в нормативни актове за определени категории  пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта  в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, с което на Н. Христов, в качеството му на заместник кмет на Община Царево, на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, е наложено административно наказание- глоба в размер на 200,00 лв.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление.  Според него първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, не се явяват, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно, и следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

За да потвърди оспореното пред него наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че в производството по издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, и че материалния закон е приложен правилно.

Спор по фактите, такива каквито са приети за установени от районния съд, няма. Поради това, настоящият съд не намира за необходимо да ги преповтаря.

Страните спорят относно т.нар. „празен курс“ и дали той представлява „технологичен пробег“, респ. дали подлежи на заплащане със средства от държавния бюджет целият технологичен пробег или само 20% от пробега по разписание.

Според разпоредбата на чл. 45 от Наредбата, когато превозите на децата и учениците по чл. 19, т. 8 се извършват като специализиран превоз или превоз за собствена сметка, общият пробег включва пробега по определения маршрут и технологичния пробег, който не може да превишава повече от 20 на сто от пробега по разписание. Маршрутните разписания включват начална и крайна спирка, които са едно и също населено място, а пробегът по определения маршрут включва „пълен“ и „празен“ курс. Технологичният пробег, който не може да надвишава 20%, се определя от разстоянието между началната/крайната спирка и местодомуването, т.е. разстояние, изминато свръх приетото разписание. Точно по този начин са били определени и заявените от зам. кмета на Община Царево, километри и за тях е получено финансиране от Централния бюджет.

В противоречие с материалния закон наказващият орган е приел, че празния курс представлява технологичен пробег и от него следва да се включи в пропътувания общ пробег само 20% от пробега по разписание. Същият се включва в маршрутното разписание и представлява разстояние между крайната и началната спирка, а разстоянието от последната до местодомуването е технологичен пробег.

Настоящият състав на съда намира, че не е установено твърдяното заплащане със средства от държавния бюджет на повече от полагащия се пробег. Не са налице съставомерните елементи на нарушението, поради което наказателното постановление е незаконосъобразно. Като е приел обратното първоинстанционният съд е приложил неправилно закона и затова, постановеното от него и обжалвано съдебно решение, следва да бъде отменено.

Затова и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №95/14.05.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 121 по описа за 2018 година на Районен съд гр.Царево И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-454 от 13.03-2018г. на Директора на АДФИ гр.София, с което за нарушение на  чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт , предвидени в нормативни актове за определени категории  пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта  в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, с което на Н. Христов, в качеството му на заместник кмет на Община Царево, на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, е наложено административно наказание- глоба в размер на 200,00 лв.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: