О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град Бургас, 24.07.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и четвърти юли през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 1574 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл.155, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Я.С.К., ЕГН **********,***, против решение № КПК-74/20.06.2012г. на директора на РУ ”СО”-Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 021-00-2160-1/10.05.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУ ”СО”-Бургас, с което на жалбоподателя е отпуснато парично обезщетение за безработица за времето от 27.04.2012г. до 22.08.2012г. в размер на 7,20 лв. дневно.

На 23.07.2012г. в Административен съд – град Бургас е постъпила писмена молба от Я.С.К., с която заявява, че оттегля подадената жалба.

Оттеглянето на жалбата по своята правна същност представлява десезиране на съда от разглеждането на административноправния спор по същество. В случая, оттеглянето е направено по реда и при условията на чл.155, ал.3, във връзка с чл.155, ал.1 от АПК – с писмена молба, подадена лично от оспорващия.

Налице са условията на чл.159, т.8 от АПК, поради което подадената жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Воден от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.С.К., ЕГН **********,***, против решение № КПК-74/20.06.2012г. на директора на РУ ”СО”-Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 021-00-2160-1/10.05.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУ ”СО”-Бургас, с което на жалбоподателя е отпуснато парично обезщетение за безработица за времето от 27.04.2012г. до 22.08.2012г. в размер на 7,20 лв. дневно.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1574/2012г. по описа на Административен съд – град Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: