ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1572 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

За жалбоподателяДънфи“ ЕООД, редовно призован, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Й., с представено по делото пълномощно от днес. 

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Дънфи“ ЕООД против акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № РА000045/05.01.2018 г. на ст. инспектор отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол, потвърден с решение № 010/17.05.2018 г. на началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол.

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане на съда с молба вх. № 10556/21.09.2018 г. са постъпили писмени доказателства по опис от ответника.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Бих искал да уточня, че не поддържаме твърдението си в частта на жалбата, в която се твърди, че Община Созопол не представя втория компонент по чл. 62 ЗМДТ, а именно третиране на другите отпадъци в съоръжения и инсталации, доколкото ноторно известен факт е, че Община Созопол има такава инсталация. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

адв. Й.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме приложената административна преписка, включително и допълнително представените с нарочно писмо от 21.09.2018 г. доказателства, от които ще се ползваме. Нямам възражения по доклада на съда. Няма да соча нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка, както и допълнително представените от ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, поддържам депозираната жалба. Намирам, че на първо време аз не разбрах дали административният орган е обосновал връзката между представената схема на л. 46 към договора от 09.01.2015 г. и договор със същата номерация от 13.01.2015 г. Така или иначе аз намирам, че в този случай не е установено дали Община Созопол предоставя услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистота на териториите досежно имота на доверителите ми, тъй като според същата схема контейнерът се намира на доста голямо разстояние. Намирам, че начисляваните местни такси по двата компонента по чл. 62 ЗМДТ, а именно първият и третият са незаконосъобразно начислявани, тъй като доверителите ми са депозирали декларации, че няма да използват имота през всички тези процесни години.   Тези доказателства са представени по делото дори и от административния орган. Безспорно е, че те са упражнили своето законово право да декларират, че няма да използват имота. Намирам, че така издаденият АУЗД е незаконосъобразен и на друго основание, защото в него не е определен поотделно размерът на всяка една дължима такса по всеки един компонент и в този смисъл представените Excel-ски таблици с различните промили, които всеки трябва да си ги изчислява поотделно аз намирам, че те не само затрудняват собствениците на имоти в Община Созопол, а от друга страна са извършвани от Община Созопол с цел събирането на по-големи средства. С оглед на така изложеното и поради липсата на доказателства за безспорното предоставяне на услугите, за които е начислявана такса, моля да постановите решение, с което да отмените издадения АУЗД като незаконосъобразен и да ни присъдите направените в настоящето производство разноски по представения списък.

 

АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като изцяло неоснователна с оглед събраните по делото доказателства, които установяват безспорно, че Община Созопол е организирала сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци изцяло в района, в който се намира имотът на жалбоподателя. В тази връзка от доказателствата става ясно, пък и правим уточнението, че е налице връзка между представената схема с разположени контейнери за битови отпадъци и съответно организираната дейност от частна фирма, с която общината е сключила договор. Налице са доказателства за извършвана услуга, включително и отчети за съответните години. Налице е утвърдена план-сметка от Общинския съвет. Не считаме, че не е осигурен достъп на жалбоподателя до контейнери предвид обстоятелството, че възможността за сметоизвозване и възможността за  ползване е обезпечена с контейнер в близост до имота, представен на схемата. Що се касае до позоваването на жалбоподателя на съответно представени от него декларации, че не ползва имота моля да се има предвид, че задължение на административния орган е да изпълнява разпоредбата на чл. 18 от Наредбата на Община Созопол, касаеща местните данъци и такси, и съответно извършването на съответната услуга и в този смисъл считам действията му и издаденият от него административен акт за правилен и законосъобразен. Дори да приемем обаче, че е налице противоречие с разпоредбата на чл. 71 зМДТ ще Ви моля да имате предвид, че безспорно от събраните доказателства се налага изискването жалбоподателят  да заплаща съответно част от дължимите суми за обезвреждане на битови отпадъци и компонента, свързан с поддържане чистота на териториите за обществено ползване, предвид че е обезпечено сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци в района и с оглед разпоредбата на чл. 63 от ЗМДТ. Моля за решение в този смисъл, като ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: