ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1572 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.44 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.И.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Ф., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „Строителство“ при община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно и заповед за назначаване на Ж.Г. на длъжността директор на дирекция „Строителство”при община Бургас.

Заинтересованата страна Р.Г.М. и З.И.Т., редовно призовани, не се явяват и не се представляват

Явява се вещото лице К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството е образувано по жалба против заповед №2015/17.08.2015г. на директора на дирекция „Строителство“ при община Бургас, с която на Р.М. е наредено да премахне собствения си незаконен строеж „гараж №2”, съгласно работна схема на съществуващи гаражи, изготвена от дирекция „ЦАУ „Приморие”, находящ се в УПИ VІІ-1717, кв.96 по плана на ЦГЧ гр. Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е назначена съдебно-техническа експертиза, заключението по която е представено на 05.12.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ Ф. – Поддържам жалбата. С жалбата сме задали въпроси към съдебно-техническа експертиза, по която вече има постъпило заключение и не възразявам да бъде изслушано вещото лице. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата. Няма доказателствени искания . Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

К.Д.М., 65г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

Моля да уточним, че на експертизата беше представено факсимиле от определение на Административен съд Бургас, поставено в ръчен писмен вид от вас. Реално съм отговорил изрично на въпросите поставени от съда, но имам възможност да отговоря и на другите два въпроса.

АДВОКАТ Ф. – Съдът е преформулирал част от въпросите, на които вещото лице е отговорил. На първият ни въпрос, касаещ размерите на гаража, вещото лице е дал пълно и точно описание. На  въпросът за конструкцията също е отговорено. По втория въпрос вещото лице също е установил строителните книжа.

ВЪПРОС на СЪДА – Бихте ли посочили значението на термина „позволителен билет“? Това нещо друго, различно от разрешение за строеж ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Други документи по отношение на строителството на гаража не се установяват в ЦАУ „Приморие“. Това на практика замества строителното разрешение, което е термина към правилника към онзи момент. Фиксирано в текста на §187 от Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места. (1959г. - 1960г.). „Позволителен билет“ е стара форма, която е продължила да се ползва в годините след излизането на този нов закон, след Царския закон и може би са ползвали стари бланки. Това е моята версия по случая.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ф. *** дадоха ли ви обяснение защо не се съхраняват такива документи, има ли някакъв проблем с архива, пази ли се на друго място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – По отношение на въпросите за казуса казаха, че няма никакви документи по отношение както на квартала, за който се отнася, така и за самия парцел и за самия гараж.

Ходих в стая №409, при арх. Д., М. Д., едно друго момиче се занимаваше с мен, в ЦАУ „Приморие“. Бях при районния техник, отговарящ за източната част на града, но той също каза, че това. Което можаха, ми го дадоха веднага, приложил съм ги към експертизата. Представиха ми от ЦАУ „Приморие“ едно писмо, копие на писмо, с което гражданите в жилищната сграда в същия парцел, чрез домоуправителя си, са установявали с декларации, кога са построявани, от което се вижда, че процесният гараж е строен през 1963 г., което отговаря на представения по делото позволителен билет. Представиха ми копие от кадастрален план от 1969г., представиха ми и копие от застроителния, действащия застроителен план, изрезка по отношение на цитирания и в жалбата парцел VІІ-1717, в кв.96, одобрен на 19.04.1989г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ф. – На база извършеното от вас обследване, може ли към момента да отговорите, дали гаражът, така както е построен и ситуиран, отговаря на действалите към момента на изграждане норми, но доколкото правилата и нормите предвиждат определени технически параметри, за които трябва да съберем данни, като например наличието на противопожарен зид при изграждане на калкан. Обследвала съм конкретната хипотеза, има изискване в приложимите правила и норми, да не се разполага на улична регулация, към дъното на парцела, това е видно, но може да бъде долепен до второстепенна постройка. Аз като го виждам, някои неща се виждат и от плана.

ВЪПРОС на СЪДА – В плана към 1963г., когато е издадено това позволително, това е волеизявление на административния орган, към този момент какво е предвиждал плана за този имот?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. *** изрично казаха, че няма идейно-застроителен план, нито застроителен план към този кадастрален план, на който представям в Приложение 2 извадка, от където да се съди на наличието на план. Моето мнение е, че би трябвало да има план. Като бивш началник на отдел знам, всички планове в онзи период бяха застроителен и регулационен. Водещо тогава се е явявал регулационния план, но това не значи, че няма идейно-застроителен план.

Открих само този кадастрален план и в него има нанесени изрично съществуващо местоположение на съществуващи сгради. Това, посоченото в червено, е номера на имота към онзи момент. Тук (посочва на скицата на Приложение 1) е турското консулство. Същият имот е отразен и на Приложение 1, сградата е нанесена и е в северозападния ъгъл. Нарочно давам сегашна позиция съгласно кадастралната карта.

ВЪПРОС на СЪДА – На пръв поглед имотът е един и същ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Няма съществени промени в конфигурациите, имотът е един и същ, само че тогава е отразено в три броя сгради, а сега е отразено като една обща сграда.

Дал съм в по-голям мащаб първото, мащаб 1:1000. А това е идейно-застроителния план от 1989 г., който е действащ и сега. Не са нанесени условни „петна” за гараж или терени за построяване на гаражи.

АДВОКАТ Ф. – Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, съгласно опис, съдържащ се в жалбата на л.5 от делото.

 

АДВОКАТ Ф. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ф. – Моля да уважите жалбата, да ни присъдите направените разноски, съгласно списък за разноски, който представям.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, който да е по-голям, с оглед настъпващите празници.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да постановите решение, с което да потвърдите оспорената заповед.

Възразявам на адвокатския хонорар, като моля да бъде присъден такъв в минимален размер предвид, че делото не е с голяма правна сложност и приключва само в едно заседание.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: