ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1572 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ЛЪКИ” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Е.М. и адв. Т.Д., с представени по делото пълномощни. 

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалните представители на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение от 17.03.2015 г. с писмо изх. № 94-00-503/06.04.2015 г., третото неучастващо лице по делото - Министерство на културата, е изпратило за прилагане по делото на пълните административнонаказателни преписки по издадени против дружеството-жалбоподател наказателни постановления. Така представените писмени доказателства са с приложен по делото опис (лист 134-137).

 

            АДВ. Д.: Представям доказателства, че при всички издадени от Министерство на културата наказателни постановления има неприключили съдебни производства, в уверение на което представям 17 броя призовки за насрочени съдебни заседания пред Районен съд – Карнобат по н.а.х.д. с упоменати наказателни постановления.

         Други доказателства няма да соча и да ангажирам.

         АДВ. М.: Придържам се към казаното от адв. Д..

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА изпратените от третото неучастващо лице Министерство на културата писмени документи по приложен на лист 134-137 опис като писмени доказателства по делото.

         ПРИЕМА представените от адв. Д. в настоящото съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля да постановите съдебен акт, с който да обезсилите Решение № 66 от 25.06.2014 г. на ТД на НАП Бургас, както и да отмените действията на публичния изпълнител по изпълнително дело 1021/2014 г. за неплатени в ТД на НАП - Бургас публични вземания на едно единствено основание, че към момента на издаване на решението и към настоящия момент наказателните постановления не са влезли в законна сила. Моля за решение в този смисъл.

         АДВ. М.: Моля да се произнесете с решение, с което да обезсилите Решение № 66/25.06.2014 г. на директора на ТД на НАП, както и да отмените действията на публичния изпълнител по образувано изпълнително дело № 1021/2014 г. Моля да приемете, че не е налице годен изпълнителен титул за образуване на изпълнително дело.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: