ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1572 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:24 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ЛЪКИ” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Е.М. и адв. Т.Д., с представени по делото пълномощни.  

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на съда, по делото е постъпило писмо от 09.01.2015 г. на директора на „Български пощи” ЕАД – РУ „Югоизточен район” гр. Бургас с предоставена информация относно лицето получило пощенска пратка със съответния номер, която е изискана от съда. Към въпросното писмо е представено и копие от описа с посочване на получател.

         Съдът ДОКЛАДВА също, че по делото е постъпило и писмо от 23.01.2015 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас, с приложена към него справка за актуално състояние на действащи трудови договори по отношение на лицето Г.Г.С..

        

         АДВ. М.: Запознахме се с доказателствата.

         АДВ. Д.: Запознахме се с доказателствата, в т.ч. и със справката на ТД на НАП и със съдействието на клиентите си осигурихме контакт с лицето Георги С., който водим и молим да бъде разпитан за обстоятелствата относно това дали той е получил пратката и дали той се е разписал.

 

         Съдът като счита така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето Г.Г.С..

 

         Свидетелят беше ВЪВЕДЕН в залата.

 

         Сне самоличността на свидетелят както следва:

         Г.Г.С. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, брат на собственика на фирмата-жалбоподател -Трендафил С..

         Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Работя от 1997 г. във фирма „Лъки” ООД като техник до 25.02.2015 г.

         Понякога, когато съм бил в офиса, се е случвало да идва куриера и аз да получавам пощенските пратки. Освен мен и другото момче – техник също се е случвало да получава пощенска пратка. Някои от касиерките също са получавали пощенски пратки.

         Когато дойде пощенска пратка човекът, който я получава се подписва, а самата пратка я оставя на едно бюро в офиса – шкаф. Когато дойде управителят, той си ги отваря и вижда за какво става въпрос.

        

         АДВ. Д.: Моля да предявите на свидетеля  известието за доставяне.

 

         Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля известие за изпратените от НАП наказателни постановления, а също и извадката от дневника на пощата.

 

         АДВ. Д.: Положили ли сте подпис на обратната разписка и ако сте положили, кажете къде сте положили?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не съм положил подпис нито на обратната разписка, която ми показа съда, нито на описа представен от пощите. Нямам спомен да съм получавал пощенска пратка въз основа на представените ми документи. Подписът, който видях, пак казвам, че не е мой.

 

         АДВ. Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

         АДВ. М.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен.

 

         АДВ. Д.: Нови доказателствени искания нямам. Считам, че без представяне на исканите доказателства – НП и АУАН от НАП не би могло да се направи извод за наличие на влезли в сила санкции.

         АДВ. М.: Присъединявам се към казаното. Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът като съобрази обстоятелството, че с протоколно определение от 16.12.2014 г. е задължил третото неучастващо лице по делото – Министерство на културата да представи пълните преписки по изрично указани административнонаказателни производства и предвид факта, че съобщение за това е редовно връчено на представител на министерството и към настоящия момент даденото указание не е изпълнено, намира, че следва да даде възможност на третото неучастващо по делото лице да ангажира и представи указаните от съда писмени доказателства, като изрично му укаже и възможността при поредно неизпълнение на указанията да бъде наложена глоба по реда и при условията на чл. 87 от ГПК, субсидиарно приложим при реда и при условията на чл. 144 от АПК.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо по делото лице – Министерство на културата, в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото пълните административнонаказателни преписки по издадени НП № 3864/10.02.2014 г., № 4088/10.02.2014 г., № 4089/10.02.2014 г., № 4090/10.02.2014 г., № 4091/10.02.2014 г., № 4092/10.02.2014 г., № 4093/10.02.2014 г., № 4094/10.02.2014 г., № 4095/10.02.2014 г., № 4096/11.02.2014 г., № 4097/11.02.2014 г., № 4098/12.02.2014 г., № 4099/12.02.2014 г., № 4100/12.02.2014 г., № 4101/12.02.2014 г., № 4102/13.02.2014 г. и № 4103/13.02.2014 г., в т.ч. и известието за доставяне в оригинал. При неизпълнение на настоящото указание в указания срок, на третото неучастващо лице ще бъде наложена глоба по реда и при условията на чл. 89, т. 2 във връзка с чл. 87 от ГПК в размерите от 50-300 лв. съгласно чл. 91, ал. 1 от ГПК.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.06.2015 г. – 13,40 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: