ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1572 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ЛЪКИ ООД, редовно призован, представлява се от адв. Е.М. и адв. Т.Д., с представени по делото пълномощни.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило писмо вх № 7584/16.10.2014 г. от директора на ТД на НАП гр. Бургас, в което е изразено становище по доказателственото искане на процесуалните представители на жалбоподателя. Към така цитираното писмо са приложени писмо от Зам. министъра на културата и копие от известие за доставяне.

 

         АДВ. М.: Запознали сме се с така представените доказателства. Да се приемат.

         АДВ. Д.: Да се приемат представените писмени доказателства. С оглед информацията съдържаща се в докладваните от съда доказателства, имаме доказателствени искания. Да се изикат актовете за установяване на административни нарушения от Министерство на културата, чийто орган - Министър или Зам. министър се явява административнонаказващ орган, както и предвид обстоятелството, че оспорваме получаването на наказателните постановления с представеното по делото известие, моля да бъде назначена съдебно-графическа експертиза, която да установи от представляващия жалбоподателя има ли положени подписи на известието в потвърждение на това, че е получил НП. Нашето твърдение е, че тези наказателни постановления не са получени от жалбоподателя, поради което и не са обжалвани и не са влезли в сила. Нямаме други доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДА СЕ ИЗИСКАТ от Министерство на културата пълните административнонаказателни преписки, в т.ч. и съдържащите се в тях АУАН и наказателни постановления по издадените от административнонаказващия орган при Министерство на културата наказателни постановления както следва: 3864/10.02.2014 г., 4088/10.02.2014 г., № 4089/10.02.2014 г., 4090/10.02.2014 г., 4091/10.02.2014 г., № 4092/10.02.2014 г., № 4093/10.02.2014 г., № 4094/10.02.2014 г., № 4095/10.02.2014 г., № 4096/11.02.2014 г., № 4097/11.02.2014 г., № 4098/12.02.2014 г., № 4099/12.02.2014 г., № 4100/12.02.2014 г., № 4101/12.02.2014 г., № 4102/13.02.2014 г. и № 4103/13.02.2014 г.

Към така представените административнонаказателни преписки да се приложи и в оригинал известие за доставяне № R PS 1040 02N3QC G,  с което преписи от въпросните наказателни постановления са връчени на дружеството „Лъки” ООД.

         По искането за допускане на съдебно-графологическа експертиза, съдът ще се произнесе след представяне на указаните доказателства, в т.ч. и на оригинала на цитираното известие за доставяне.

         С оглед заявеното възражение относно получаване на известието за доставяне, препис от същото да се изпрати на „Български пощи” ЕАД Бургас, като същите следва да отговорят кое е лицето, получило въпросната доставка, като представят и доказателство - копие от дневника за получени пощенски пратки, удостоверяващи получателя на изпратеното известие за доставяне.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.03.2015 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: