ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1570 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МД Груп 2010“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. И., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „МД Груп 2010“ ООД против Ревизионен акт № Р-02000217007609-091-001/28.03.2018 г., издаден от началник сектор „Ревизии“ и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 117/25.05.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

Адв. М.: Поради това, че съм късно упълномощена моля да ми предоставите възможност да представя сега доказателства и да направя доказателствени искания във връзка с констатациите, направени в РД и РА, и твърденията на ревизиращите органи относно отговорността по чл. 177 ДОПК. Представям първо извадка от Публичния регистър на НАП за доставчика „Хрис Трейд 2015” ЕООД, от която е видно, че е добавен в списъка с нови длъжници през м. юни 2018 г., което опровергава твърдението на ревизиращия орган, че към момента на сключване на доставката при проверка изпълнение задълженията като добросъвестен търговец на получателя „Евро груп 2010” същият не е проверил дали доставчика има публични задължения и е регистриран по ДДС. Представям същата извадка от Публичния регистър на НАП за длъжници на „Ира 66” ЕООД, на която същият Й.П. е управител на доставчика „Хрис Трейд 2015” ЕООД, която също обяви, че към датата на доставката същият не е бил включен в Публичния регистър за длъжници с особено големи задължения към НАП и е включен през м. април 2017 г.  Във връзка с твърденията, че  „МД Груп 2010“ ООД е с един и същ ел. подпис, един и същ адрес за кореспонденция заедно с доставчика и други, свързани с доставчика, лица представям извадка от КЕП на „МД Груп 2010“ ООД, откъдето е видно, че същата от 2014 г. до този момент винаги се е подавала с един и същ ел. подпис на името на Д.И.И.- управител на същото дружество. Във връзка с другите констатации, направени в РА и РД, на фирми и лица, които се твърди, че са с едно и също счетоводство и едни и същи адреси представям извадка от Търговския регистър на всички фирми, които дори нямат отношение в процесната сделка между доставчика и получателя, откъдето е видно, че тези твърдения не отговарят на реалността. Във връзка с експертизата и икономическата обоснованост представям уведомителна писма от Община Несебър от 2016 г. и 2013 г., от където е видно, че дружеството-жалбоподател е спечелило по направление Несебър-Сл. бряг, Равда-Несебър, Сл.бряг-Св. Влас и Сл. бряг-Несебър. Във връзка със същото представям ГДД на дружеството-жалбоподател, откъдето може да се проследи данък печалбата, реализираните печалби през годините и защо се налага от прихода на автобуса, от което е видно, че се увеличава и броя на автобусите за задоволяване на потреблението и търсенето, интереса на туристите, печалбата на дружеството се увеличава. Представям годишна данъчна декларация (ГДД) за 2014 г., 2015 г. и за 2016 г. Оспорвам така направената експертиза, назначена от ревизиращия орган. Експертната оценка е изготвена от вещото лице В. и е приета с протокол за приемане на резултатите от възложена експертиза.  В тази насока понеже в експертизата е упоменато, че са ползвани данни от сайтовете Mobile.bg и Autoline.bg, то аз потърсих в сайта Mobile.bg такива автобуси не се предлагат, а в Autoline.bg съм направила извадка, която представям, и от която е видно, че сходни автобуси започват от 41 000,00 евро нагоре. С оглед на това считам направената експертиза за неправилна или неотговаряща на реалната обстановка на пазара към момента, като се има предвид, че същите не се произвеждат от 1999 г. в България, не са масово предлагаеми. Моля да допуснете изготвянето на нова техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, относно които моля да ми бъде даден минимален срок, за да ги формулирам правилно. Също така искам да направя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза поради факта, че в РД и в РА на дружеството-жалбоподател констатациите касаят извода, направен от ревизията на „Хрис Трейд 2015” ЕООД, която се явява доставчик по процесната сделка на жалбоподателя. В същото ревизионно производство веднъж ревизиращият орган признава данъчния кредит по процесната доставка и втори път е направена корекция и не признава данъчния кредит, като го обосновава с доказателства за отговорността и като основание за отговорността на дружеството-жалбоподател по чл. 177 ДОПК, че корекцията е направена във връзка с доставка от „СТИ Груп 2015” ЕООД, което обстоятелство не касае процесната фактура. За да си формулирам въпросите към поисканата съдебно-счетоводна експертиза моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, за да се снабдя от НАП с РД и РА на доставчика „Хрис Трейд 2015” ЕООД или служебно да ги изискате.  Моля да допуснете до разпит двама свидетели в режим на довеждане, които ще докажат как се е осъществил контакта между доставчика и получателя и как е направена доставката на автобуса до базата. 

 

Юк. И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Не възразявам представените писмени доказателства да бъдат приети, като моля да ни предоставите възможност да взема становище по тях след приемането им. Само искам да посоча, че ГДД-и нямат вх. номер в НАП. Предполагам, че няма да има разлики, така че ще извърша съответната проверка дали данните в така представените ГДД-и съответстват на тези, декларирани в НАП. По отношение на техническата експертиза нямам възражение да се даде възможност да се формулират въпроси, като само ще Ви моля за срок, в който да вземем становище по тях. По отношение на РА на доставчика считам, че фактите, които ще се доказват и обстоятелствата, за които ще се задават въпроси към вещото лице, са неотносими към предмета на спора, тъй като от този РА и РД единствено се коментира по процесната доставка дали е начислен данъкът и дали резултатът фигурира в справката-декларация на доставчика. Ако предоставите възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира въпроси към съдебно-счетоводна експертиза, отново моля за възможност да вземем становище. Относно свидетелските показания считам, че фактите, които ще се установяват с тях, са неотносими към предмета на спора, тъй като доставката не се оспорва. Оспорва се цената, а тя със свидетелските показания няма да бъде доказана.

 

Съдът, като съобрази становищата на страните и предвид формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с  жалбата и с административната преписка     документи като писмени доказателства по делото.

Приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в следващо съдебно заседание да изрази становище по относимостта на така приетите доказателства към предмета на спора.

предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя  в 3-дневен срок, считано от днес, да изготви нарочна молба за допускане на съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, в която молба следва да формулира конкретни въпроси към вещото лице. Молбата следва да бъде представена в екземпляр и за ответника, който в 3-дневен срок от получаването, може да изрази становище по допустимостта, респективно относимостта на поставените въпроси към предмета на спора.

предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя  в 3-дневен срок, считано от днес, с нарочна писмена молба да формулира искане за предоставяне на съдебно удостоверение, което да послужи пред НАП за снабдяване с доказателства, относими към предмета на спора, като към молбата следва да бъде представен и проект за поисканото удостоверение.

По искането за допускане до разпит в качеството на свидетели на две лица, които да установят факти и обстоятелства, относими към реалността на доставката, съдът приема възражението на процесуалния представител на ответника за основателно, доколкото, както и в днешно съдебно заседание беше заявено, липсва спор относно реалността на доставката. В случая спорът е относно реалната цена на тази доставка, а съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК, субсидиарно приложим и в производства по ДОПК, свидетелските показания са допускат във всички случаи, освен ако се отнася  за установяване на договори на стойност по-голяма от 5000,00 лв. В този смисъл, ако с тези свидетелски показания се цели установяване на заплатената по доставката цена, то тези показния в съответствие с цитираната норма на ГПК се явяват процесуално недопустими.

 

реплика на Адв. М.: Има противоречия в доклада, където са заявени и твърдения, които поставят под съмнение преговорите и реалността на доставката.

 

дуплика на юк. И.: Заявявам категорично, че спор по реалността на доставката няма. Ние не оспорваме, че доставка има. Оспорваме цената, по която е осъществена тази доставка.

 

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

отхвърля искането за допускане до разпит в условията на довеждане на двама свидетели с цел удостоверяване на заявените по-горе като безспорни факти и обстоятелства.

 

Предвид горното и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.01.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: