ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1570 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Амигос” ООД се явява адвокат Д., надлежно упълномощена.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява ст.юрисконсулт Е.Т., надлежно упълномощена

 

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва

Производството е образувано по повод постъпила жалба от „Амигос” ООД против РА №021302783/31.03.2014г. издаден от началник на сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №191/03.07.2014г. на и.п.директор на дирекция „ОДОП” Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Д. – Поддържаме жалбата, поддържам всички правни и фактически твърдения, които сме изложили в нея. Ще ви моля да допуснете до разпит двама свидетели, служители на „Амигос” ООД, които са работили в бистро „Кума лиса”, в обекта, където е извършена ревизията, които са работили с касовия апарат, както и с въпросната програма – програмен продукт (ПП) „LIMS”. Ние не спорим с ревизиращия орган, че тази програма не е била включена към касовия апарат. Разпита на свидетелите искаме за да се установят обстоятелствата - за какви цели е използваната програмата, как и кой е оперирал с нея и въпросните програма, с поръчките на клиентите и отразяването на същите, и отразяването им в касовия апарат, а и също така във връзка с твърденията ни за това, че програмата „LIMS” не е проверявана от момента на инсталирането, от деветдесет и някоя си година, не е проверявана за грешки и за възможностите да се изтриват данни, да се манипулират данни. Също така ви моля да бъде допусната техническа компютърна експертиза, като вещото лице извърши проверка на въпросната компютърна програма, на софтуера и на изходните данни. В тази връзка ви моля за срок да формирам въпросите си към вещото лице, защото ще ми трябва консултация с компютърен специалист за да формулирам по-точно въпросите си. Предадени са ни данни от ревизиращите органи, които са свалени и които да бъдат предоставени на вещото лице. Това са доказателствените ми исканията за този момент.

Юрисконсулт Т. – Оспорвам жалбата като считам, че същата е неоснователна и необоснована. Моля да приемете представените писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка. Няма да сочим други доказателства. По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя първо, относно искането за разпит на свидетелите – по принцип предоставям на преценката на съда дали да ги допусне, макар че не виждам защо да доказваме с техните показания за отчитането на продажби на клиентите. Тази програма е била обучителна и няма отношение към заключенията на ревизията и не би следвало резултата от работата с нея да има нещо общо с издаването на нещо към клиентите. Второ - по отношение на техническата експертиза, не разбрах в какъв период се изисква изследване на данните от вещото лице, ако тя въобще е архивирала данните.

Адвокат Д. – Периодът е ревизирания, изследването на софтуера и сравняването на данни ще е към ревизирания период, а изискванията за сравняването на данните ще бъдат прецизирани в молбата с въпроси към вещото лице, която ще представя с препис за административния орган. Ние не твърдим, че е за програмата е за обучителни нужди. С тази програма са задавани поръчките от сервитьора към кухнята, сервитьорът въвежда поръчка, но дали е изпълнена или е върната от клиента и за такива цели е използвана – това искаме да докажем.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за допускане до разпит на свидетели за основателно. На жалбоподателя следва да се предостави възможност да докаже твърденията си, наведени в жалбата. По искането за допускане на експертиза, съдът ще се произнесе, след конкретизиране на задачите. Ето защо по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да посочи задачите към поисканата съдебно-техническа експертиза в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2015г. от 11.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: