ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На тридесети май                                    две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 156 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.К., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.Ц.С. – младши полицейски инспектор в Районно управление гр. Поморие, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

ОТВЕТНИКЪТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника в изпълнение указание на съда доказателства за компетентността му да издаде оспорената заповед, заверени копия от документи, част от ДП № 320 М-22/2016 г. на РУ Поморие (ДП № 35/2016 г. по описа на ОД на МВР Бургас) и № 21/2016г. по описа на Районна прокуратура Поморие.

ДОКЛАДВА днес постъпила от адвокат К. молба, с която изразява становище за неприемане на представените от ответника доказателства, находящи се на л.26-37 от материалите делото, тъй като не са част от административната преписка. Моли да бъде приключено събирането на доказателства и да бъде предоставен подходящ срок за представяне на писмени бележки, като по същество моли да се уважи жалбата и да се присъдят направените по делото разноски, съобразно квитанция за държавна такса и договор за правна защита. За целта представя списък за направените и дължими разноски по чл. 80 ГПК

ОТВЕТНИКЪТ С.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива допълнително представените от ответника писмени документи по опис, чиято доказателствена сила ще цени наред с всички събрани по делото доказателства и установените факти и обстоятелства, обсъдени с крайния съдебен акт,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника доказателства за компетентността му да издаде оспорената заповед и заверени копия от документи, част от ДП № 320 М-22/2016 г. на РУ Поморие.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ОТВЕТНИКЪТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам че заповедта, която съм издал, е законосъобразна.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:36часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: