ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 18.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети април                          две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 156 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.К., нередовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.Ц.С. – младши полицейски инспектор в Районно управление гр. Поморие, нередовно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото, независимо от нередовното призоваване, извън срока, предвиден в ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Да се даде ход на делото, въпреки нередовното призоваване.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от страните в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на В.С.К. против Заповед за задържане на лице рег. № 320зу-8/15.01.2016 г., издадена от младши полицейски инспектор при Районно управление Поморие Д.Ц.С., с която на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР е заповядано задържане за срок от 24 часа на лицето В.С.К., с искане за отмяна на приложената принудителна административна мярка с процесната заповед като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателствените искания, направени с нея, доколкото в самата заповед на първо място не е посочено точно правното основание. Алинея 1 на чл.72 от ЗМВР има осем подточки. В заповедта не е посочено коректно и фактическото основание, поради което Ви моля, още повече, че и се явява административният орган, да допуснете отговори на поисканите с жалбата въпроси по реда на чл. 176 ГПК. Считам, че това само ще помогне за изясняване на спора от неговата същина.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Смятам, че заповедта е правилна, а жалбата е неоснователна.

Има досъдебно производство по случая,  което се намира на този етап в ОД на МВР Бургас.

 

СЪДЪТ  по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като такива представените от ответника във връзка с подадената жалба писмени документи в заверен препис, а именно – заповед за задържане на лице; протокол за обиск на лице; декларация за отказ от адвокатска защита и медицински преглед; декларация за отказ от ангажиране на договорен адвокат и искане за адвокатска защита, предоставена от служебен  защитник; документ, който удостоверява медицински преглед на лицето в Спешна медицинска помощ Поморие; разписка за върнати вещи и пари на задържано лице.

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя, на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи блогоприятни последици.

СЪДЪТ, на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, УКАЗВА  на ответника, че на него лиже тежестта да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Доказателственото искане на адвокат К. съдът намира за неоснователно, тъй като целяните за доказване факти и обстоятелства могат и следва да се установят с ангажирането на писмени доказателства. Видно от заявеното от ответника, образувано е досъдебно производство по случая, в което следва да се намират относимите към спора писмени доказателства и от които би следвало да се установят целяните за доказва от адвокат К. факти и обстоятелства. Поради това, искането за допускане на отговори от ответника на поставените с жалбата въпроси по реда на чл. 176 ГПК следва да бъде оставено без уважение. В тази връзка следва да укаже на ответника задължението му да представи в заверени преписи всички документи, съставляващи административната преписка по издаване на оспорената заповед за задържане по отношение на жалбоподателя, в т. ч. относимите за спора материали, съдържащи се в образуваното досъдебно производство.

 

Воден от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат К. за допускане на отговори от ответника на поставените с жалбата въпроси по реда на чл. 176 ГПК.

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност най-късно до следващо съдебно заседание да представи по делото в заверен препис цялата административната преписка по издаване на оспорената заповед, включваща и доказателства, удостоверяващи компетентността му за издаване на оспорената заповед; съставените по случая докладни записки, заявления и/или сведения на преки очевидци и др.,  както и относимите за спора материали, съдържащи се в образуваното досъдебно производство по случая, ведно с постановените прокурорски актове.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2016 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени на основание чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: