Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         663                                    07.04.2015 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 156 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Б.М.Д. с ЕГН **********,***, против решение № 1889 от 27.11.2014 г. по НАХ дело № 4771/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 1889 от 27.11.2014 г. по НАХ дело № 4771/2014 г. Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № НП-7662/15.08.2013 г., издадено от заместник-кмет на Община Бургас, с което на основание чл. 189, ал.12 и чл. 183, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено на касатора Б.М.Д. административно наказание глоба в размер на 30 лева за нарушение по чл. 94, ал.3 от ЗДвП.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган и съдържа установените в чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити. Съдът е счел, че нарушението е установено по несъмнен начин от събраните доказателства, а наложеното наказание е законосъобразно индивидуализирано.

Решението е правилно.

Касационната инстанция извършва проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд.

От фактическа страна по делото е установено, че на 09.08.2013 г. в 17.05 часа на ул. „Цар Самуил“ № 7 в гр. Бургас служители на Община Бургас, дирекция „УКОРС“ са репатрирали моторно превозно средство- л.а. марка „Мерцедес“, собственост на Е. С. За освобождаване на автомобила от наказателния паркинг се явил касаторът Д., който заявил, че лично е управлявал и е паркирал същия извън определените от общинската администрация места- върху тротоара на ул. „Цар Самуил“. За така констатираното нарушение бил съставен АУАН, връчен лично на касатора и подписан от последния без възражения. Въз основа на така съставения акт било издадено оспореното пред БРС наказателно постановление.

Според нормата на чл. 94, ал. 3 от ЗДвП, за престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2.5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Неспазването на тези правила съставлява административно нарушение по чл. 183, ал.3, т.2 от ЗДвП. От данните по делото е видно, че управляваният от касатора автомобил е бил паркиран върху тротоара на ул. „Цар Самуил“ и следователно в случая са налице елементите от състава на нарушението, за което същият е санкциониран.

При извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна на решението, респ. наказателното постановление. В производството пред районния съд са събрани всички относими и допустими доказателства и делото е изяснено от фактическа страна. Оценката на събраните доказателства е извършена в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5 от НПК, поради което доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, са неоснователни. Ето защо обжалваното решение, като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1889 от 27.11.2014 г. по НАХ дело № 4771/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.