Р Е Ш Е Н И Е

 

         Номер 659          Година 20.03.2013          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

                                

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                                  2.Веселин ЕНЧЕВ

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 156 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Космо България Мобайл” ЕАД, гр.***, Бизнес парк София, сграда 6 представлявано от Изпълнителния директор З.К. срещу решение № 1946/12.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3477 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас. Счита решението в потвърдителната му част за постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди, че неправилно районният съд е разширил обхвата на разпоредбата на чл.113, ал.2 от ЗЗП, като намира посочената норма за неприложима досежно конкретно установеното нарушение. Посочва, че АУАН е съставен, а НП издадено в противоречие с нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, което е довело до ограничаване правото на защита на санкционираното дружество. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение, с което да се отмени оспореното решение в потвърдителната му част, алтернативно да се върне делото за ново разглеждане от друг състав на съда. В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е изменил наказателно поста новление № 027040 от 08.08.2012г., издадено от Директор на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД „Контрол на пазара” при КЗП против „Космо България Мобайл” ЕАД, гр.София, с което на дружеството на основание чл. 222а от Закона за защита на потребителите и за нарушение на чл.113, ал.2 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 600 лв., като е намален размера на санкцията на 500лв. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като същите са съставени/издадени от  компетентни органи и съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити. По същество съдът е намерил, че установеното с акта нарушение е осъществено от обективна страна от жалбоподателя и доколкото същият е нарушил задължението си, вменено му с нормата на чл.113, ал.2 от ЗЗП правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.222а от с.з.

 Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

От събраните в хода на производството доказателства е видно, че с издаденото наказателно постановление № 027040 от 08.08.2012г. е вменено на касатора нарушение по чл.113, ал.2 от ЗЗП. Съгласно посочената норма „Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя”. Съгласно чл.222а от ЗЗП, за нарушение на чл.113 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лева.

Анализът на посочените нормативни текстове безспорно сочи, че отговорността на касатора е ангажирана неправомерно на соченото основание. На първо място субект на задълженията по чл.113 от ЗЗП е продавачът, като съгласно чл.104 от ЗЗП, „продавач” е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки. В случая касатора не притежава качеството на продавач, тъй като обект на рекламацията е стока предмет на „договор за лизинг”, а не на „договор за продажба”. В цитираните разпоредби не е установено задължение за проверявания субект, в качеството му на „лизингодател” да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, поради което и санкционната норма на чл.222а от ЗЗП е неприложима. Да си приеме обратното на изложеното би довело до разширително тълкуване на санкционната норма, което е недопустимо.

Действително в представените по делото Общи условия на договор за лизинг е предвидено задължение на лизингодателя да осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване на устройството, но същото следва да бъде извършено единствено с оглед договореното между страните, доколкото разпоредбите на чл.113 от ЗЗП касаят договорите за продажба, като законодателят освен,  че не е предвидил изрично, че тези задължения се отнасят и до договорите за лизинг, но и за целите на закона тези два договора не са приравнени.

 С оглед на изложеното, издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно, поради което постановеното решение от Районен съд гр.Бургас,  следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

                                                            

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 1946/12.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3477 от 2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 027040 от 08.08.2012г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                           2.