О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 2554 /24.10.2018г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                              СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 1569 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Перла Плая“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул.“Козлодуй“ №10, представлявано от управителя Д. Димитров против акт за прихващане и възстановяване № П-02000218049044-004-001/26.03.2018г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас потвърден с решение №116/25.05.2018г. на директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас. 

В з.з. на 23.08.2018г. съдът е оставил жалбата без движение с подробни указания жалбоподателят да изправи нередовности в нея, конкретно посочени в разпореждането. Съобщението с дадените указания е връчено лично на управителя Д. Димитров на 05.09.2018г. Законоустановения 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите изтича на 13.09.2017г. – четвъртък, неприсъствен ден. Указанията не са изпълнени до настоящия момент.

            Съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №1569/2018г. поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.151, ал.2 във вр. чл.149, ал.2, т.4 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Перла Плая“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Приморско, ул.“Козлодуй“ №10, представлявано от управителя Д. Димитров против акт за прихващане и възстановяване № П-02000218049044-004-001/26.03.2018г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, като нередовна.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1569/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                      СЪДИЯ: