ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1569  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Б.А., редовно уведомен, явява се лично и с  адв.М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Г.И. –служител УКОРС при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява, представлява се от Ю.К.Г. с представено в дн.с.з пълномощно

            По хода на делото:

         АДВ.М. :  Да се даде ход на делото

Ю.К.Г. : Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното дело е образувано по жалба от Ж.Б.А. с постоянен адрес ***, ЕГН ********** против Принудителна административна мярка – принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик на основание чл.171,т.5 б.”б” от ЗДвП от дата 16.07.2016 година в 12.05  часа в гр.Бургас ж.к. Изгрев, до бл.44а, пред вход „В”, извършено от длъжностно лице  Г.И..

Указва на страните доказателствената тежест както следва: На първо място в тежест на длъжностното лице – адм. орган  е да устнови наличето на законово установените предпоставки за  осъществяването  на ПАМ, а именно наличие на действащ забранителен знак В-27 или В-28 съпроведен с  предупредителна табела Т17 за принудително  преместване на МПС или алтернативно да установи паркиране на жалбоподателя  по начин нарушаващ ЗДвП, при който  е налице обща оспасност за преминаващите или автомобила представлява конкретна пречка  за преминаване на  надлежно  установени конкретни  участници в движението.

Съдът указва на всяка от сраните, че  в нейна тежест е да установи  с допустимите от закона средства фактите и обстоятелствата,  изогдни за нея, т.е.тези, от които същата черпи права.

Съдът  докладва административната преписка, изпратена от длъжностното  лице  на административния  орган, както и допълнително представени от процесуалния  му представител  писмени доказателства, по опис,  получени на 10.08.2016 година,  касаещи монтажа   на пътни знаци в района на спорната ПАМ.

АДВ.М.- Поддържам жалбата, наред с доводите,  изложени в нея, твърдим че към момента на паркиране на МПС-то  не е съществувала забрана за паркиране в този участък.Представям и моля да се приемат като доказателства  по делото талони за регистрация на два броя МПС на името на жалбоподателя.Не възразявам административната преписка да бъде приета. Моля да бъде допуснато в качеството на свидетел едно лице за установяване на обстоятелството, че в района е липсвал знак, забраняващ паркирането или ако това  не бъде оспорено – да приемете, че не е било забранено.

Ю.К.Г.- Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства. Противопоставям се на искането за разпит  на свидетел, тъй като в днешното съдебно заседание ще представя  документи  за забраната за паркиране.Представям и снимки,  които са в цветен формат, на които се вижда знака и съответното МПС. Ще представя писмени доказателства, че знака е  поставен преди ПАМ.  Представям дневен ред от 30.06.2016 година на комисията  по ОБД при Община Бургас и решение от 30.06.2016 година.

АДВ.М. –Уважаеми господин съдия, не мога да се ориентирам от представените доказателства.

Ю.К.Г.- Датата на паркиране на автомобила е ясна.Представям протокол за монтаж и демонтаж на пътни знаци и други средства за сигнализиране по пътищата  на територията на гр.Бургас, на същата комисия от 06.07.2016 година, от който протокол се вижда,че знака е монтиран.

АДВ.М. - Моля да се запознаем с  така представените доказателства и в следващото съдебно заседание да изразим становище по тях.

 Съдът като взе предвид становището на страните по представените писмени доказателства намира, че представената административна  преписка, ведно с  допълнително приложените  от ответния орган  доказателства по списък от 10.08.2016 година следва да бъдат приети, поради което и воден от горното,

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната  преписка и писмените доказателства по опис от стр.№22-№27 по делото.

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание  два броя  талони, част 2  за регистрация на МПС.

Относно искането за разпит на свидетел, доколкото жалбоподателя твърди,  че  е паркирал  МПС-то  няколко дни по- рано, преди  налагане на принудителната административна мярка, за да уточнява датата на същата  счита, че разпита е относим  към предмета на спора, поради което

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел М.Д.Д. при условията на довеждане, като указва на жалбоподателя и процесуалния му представител, че при неявяване в следващото съдебно заседание  на поискания свидетел, той ще бъде заличен.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да се запознае със съдържанието на приетите писмени доказателства и изрази становище по същество.

СЪДЪТ като взе предвид обстоятелството,  че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна  намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото да бъде отложено за друга  дата, поради което  и предвид горното

                          

                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.11.2016 година 16:00 часа ,за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:04 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: