ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 12.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На дванадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1568 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.М.Б., редовно призован, не се представлява. 

Ответникът Кмет на Община Бургас, редовно призован, не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 11223/11.10.2018г. молба от процесуалния му представител  адв. Л.К., че поради служебни ангажименти няма да присъства в днешното съдебно заседание. Не възразява да се даде ход на делото. Поддържа изцяло жалбата, оспорва изцяло незаконосъобразността на заповед № 1250/17.05.2018г. на кмета на община Бургас.

Съдът КОНСТАТИРА, че с нотариален акт №187, том І, рег. № 2877 по нотариално дело № 166/2018 година, Д.М.Б. е продал на М.П.К. ½ идеална част от еднофамилна жилищна сграда с площ 136 кв.метра, друг вид сграда с площ 62 кв. метра и поземлен имот с площ 456 кв. метра, находяща се в гр. ***, поради което са налице основания М.П.К. да бъде конституиран в качеството му на заинтересовано лице. Поради което на основание чл.154, ал.1, във връзка с чл.153, ал.1 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересовано лице М.П.К. с постоянен адрес ***.

Предвид конституирането на заинтересованото лице делото следва да се отложи с оглед призоваването му за следващото съдебно заседание.

 

Предвид изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.11.2018г. от 10:45 часа, за която дата да се призове заинтересованото лице, страните призовани на основание чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: