ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.07                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 1567 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Гери 94“ ЕООД, редовно призован, се представлява от управителя Т.Г.и адвокат Ж.С., надлежно упълномощена, с пълномощно на лист 4 по делото.

 

ОТВЕТНИКА  Началник отдел „Оперативни дейности“ при ЦУ на НАП - Бургас, редовно призован, се  представлява от ст.юрисконсулт Е.Е.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Гери 94“ ЕООД чрез адв.С. против заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗНПАМ/ №ФК-208-0345694/01.06.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ при ЦУ на НАП - Бургас, с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект – склад за ядки, находящ се в гр. Бургас, ***, стопанисван от жалбоподателя, и забрана за достъп до него за срок от 15 /петнадесет/ дни на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗДДС и чл.187, ал., от ДДС.

 

ПОСТЪПИЛА е от ответника с вх. 7864/11.07.2018г. административната преписка в цялост с доказателства под опис /на л.14 от делото/.

ПРИЛОЖЕНО е копие от Определение по административно дело № 1459/2018 г./л.10 по делото/.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че нЕ.а е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването им.

 

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата и моля да приемете приложените към нея доказателства. Моля да допуснете водения от нас свидетел. Същият е присъствал при проверката и той е издал касовия бон. Представям разпечатка за целия ден, от която е видно, че касовият бон е издаден преди да е била извършена проверката. Проверката е извършена след издаване на касовия бон за сумата от 22 лева.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Да се приеме касовата лента.Нямам нищо против да бъде разпитан свидетелят.

 

С оглед изясняване на фактическата обстановка по делото съдът намира, че следва да бъде допуснат воденият свидетел, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността му, както следва:

 

К.П.Г.– 46 години, български гражданин, семенен, неосъждан, няма родство с жалбоподателя, работи в дружеството-жалбоподател „Гери 94“ ЕООД, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от Наказателния кодекс, обещава да говори истината.

АДВОКАТ С.:  На 01.06.2018 г. при проверката къде работехте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В момента на проверката работех в зеленчукова борса – Бургас.

АДВОКАТ С.:  Разкажете какво се случи в този ден във връзка с извършената проверка!

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Дойде  един господин, искаше да закупи от мен 5 кг фъстъци. Каза, че иска да се отчете пред шефа си. Съответно му казах, че касовият бон няма да му свърши работа,  а трябва да му издам стокова разписка. В момента, в който се обърнах да пусна касова бележка, беше оставил парите и го нямаше. Оставих касовата бележка при мен, защото знаех, че той ще се върне да я вземе и да се отчете на шефа си. След десетина минути се върна с други хора и започнаха да ми правят проверка.

АДВОКАТ С.: Когато направиха проверката имаше ли разлика между касова наличност и това, което е по касов апарат? Разлика в касовия апарат във времето и наличното време имаше ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, имаше разлика. Многократно сме кавали на работодателя, че има отклонение в датата и часа, но от „к.“ ЕООД му обяснили, че самата SIM-карта дава отклонение.

АДВОКАТ С.: Апаратът беше ли отремонтиран към момента на проверката?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

АДВОКАТ С.: Когато чукнахте касовия бон за 22,00 лева - това честа практика ли е? На едро или на дребно продавате?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Повече на едро. Сумата от 22 лева е рядкост. Не всеки път мога да пусна такава сума.

АДВОКАТ С.:  Сумата 22,00 лева беше ли чукната преди да влязат органите от НАП и да Ви поискат отчет по касов апарат?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: В жалбата се твърди, че след като са влезли проверяващите, касовата бележка е дадена в 08,19 часа. Свидетелят  тук твърди, че е издал касова бележка. Мисля, че ако имаше издадена касова бележка, нямаше да се стигне до налагане на тази мярка. Нямам въпроси към свидетеля.

АДВОКАТ С.: Проверката кога беше извършена - времето спомняте ли си приблизително?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Към 08:20 часа, не помня точно. След 8 часа беше проверката.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.:  В протокола за извършена проверка е записано, че проверката е започнала в 07,29 часа и тук стои вашия подпис - Вие сте извършили описа на парични средства в касата. Ваш ли е подписът в протокола?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, подписът е мой.

АДВОКАТ С.:  Прочетохте ли всичко преди да подпишете?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Не съм прочел всичко.

 

Свидетелят беше освободен от съдебната зала.

 

АДВОКАТ С.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Относно контролната лента искам да кажа, че се вижда се, че има отчетена касова бележка от 22,00 лева чак в 08:33 часа, което е много след извършване на проверката.

АДВОКАТ С.:  Времето по касовия апарат е с 16 минути разлика, тъй че касовата бележка не е издадена в 08:33 часа, а в 08:17 часа.

Няма да сочим други доказателства.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Дори да е така  - 08:17 часа, проверката е започнала в 07:29 часа.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, както и тези, представени в днешното съдебно заседание от адв.С., а именно контролна лента от електронен касов апарат.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: От всички представени доказателства по делото по безспорен начин се доказа, че обжалваната от нас заповед е незаконосъобразна, тъй като фактическата обстановка, въз основа на която е издаден актът, остана недоказана изцяло. Предвид факта, че за извършената покупка има издаден касов бон, което се потвърждава и от проверяващите, и че няма разминаване от декларирана наличност и засичане по каса, ако сумата се различаваше – щеше да е в плюс в касата. В случая 22,00 лева разминаване няма. От самата разпечатка, изискана от проверяващите, тази сума вече е била маркирана. За разликата от 16 минути - това е грешка на фирмата, поддържаща касовия апарат, тъй като своевременно не е отстранила тази неточност - този факт е без правно значение за настоящия процес, тъй като налагането на процесната принудителна административна мярка е свързана с това дали е издаден или не е издаден касов бон, поради това следва да се приеме, че заповедта е необоснована. Не е доказано, че проверката е извършена в 07:29 часа. Необяснимо е как проверяващите след това са се върнали да направят проверка. Това не е практика на проверяващите, а изложените факти са изцяло недоказани съобразно наличните по делото доказателства. Ето защо моля изцяло да отмените издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка, както и ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

 

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Видно е, че при извършената проверка от НАП – гр.Бургас, в този търговски обект е извършена покупка на стока, за която не е издаден фискален бон, с който тя да е регистрирана. В полза на заявеното от нас  и от свидетелските показания се вижда разминаване в часа на проверката и издаването на тази касова бележка, което е много голямо разминаване. Твърдението на ответната страна, че апаратът е бил отремонтиран и имало разминаване в минутите, не може да се приеме, тъй като са го отремонтирали. За налагането на принудителната административна мярка административно-наказващият орган се е ръководил от това, че задълженото лице е регистрирано по ЗДДС и от показаните среднодневни обороти, също и от показаната данъчна печалба в размер на 36903,48 лева за 2017 г.

На второ място не може да се приеме, че след като няма разлика в касовата наличност, реализираната продажба е регистрирана с касов апарат, а такова нерегистриране на продажба води до неправилно определяне на оборотите в обекта и от там не могат да бъдат определени задълженията на търговеца, а това ощетява фиска на република България. Поради това административният орган е бил принуден да издаде атакуваната заповед за  налагане на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект – склад за ядки, находящ се в гр. Бургас, ***, стопанисван от жалбоподателя, и забрана за достъп до него за срок от 15 /петнадесет/ дни”, като с това е преценил, че търговецът ще бъде принуден и превъзпитан на изпълнява изискванията за издаване на касов бон.

Моля да бъде потвърдена издадената заповед като законосъобразна и мотивирана.

Моля да присъдите дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: