ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1567 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.К., който представя пълномощно за процесуално представителство, придружено от договор за правна защита и съдействие.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” към ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Поддържаме жалбата така, както е предявена.

Правя уточнение, във връзка с трайната съдебна практика на ВАС, че обжалваният акт в конкретния случай е Акт за установяване на задължения по декларация № 135 от 27.11.2012г., който е потвърден с решението.

         На второ място: Преписката не е окомплектована. Не е приложена нашата жалба по административен ред и не са приложени доказателствата ни, които са приложени към жалбата ни по административен ред. Много избирателно се прилагат доказателствата от административния орган.

Към тази жалба сме приложили нотариалния акт, с който акт се разпоредихме с този имот, но той го няма в преписката, въпреки че сме го приложили. Приложени са някакви странни коригиращи декларации за други имоти от 2010г. и 2011г., не разбирам в каква връзка.

Съществен процесуален порок е неправилното цитиране на  декларацията. В обжалваното решение и акта за установяване на задължения по декларация са цитирани едни дълги номера, каквито всъщност декларации ние не сме подавали. Номерата, които са цитирани, всички от 11.05.2005г., а ние такава декларации от 11.05.2005г. не сме подавали. Това според мен е процесуален порок. Декларация с номер 0321.4134.744 от 11.05.2005г. - такава декларация с такъв номер никога не сме подавали. Било то една или три декларации, било то една основна и две коригиращи, по простата причина, че се твърди, че коригиращите декларации са от 2010г. и 2011г., а ние сме се разпоредили с имота през 2008г.

Прилагам отново, все пак акта, с който сме се разпоредили с имота. Този нотариален акт № 86/2008г. е приложен по административната преписката, административният орган го е коментирал, но не го е приложил в преписката до съда, като видно от този нотариален акт (изрично сме отбелязали в цвят), че поземленият имот УПИ VІІ-479 в кв.3305, за който този нотариален акт се отнася, е различен от този, който е цитиран в двете коригиращи декларации. Изправени сме пред непълнота на административната преписка. Направихме искане да представят оригиналът на декларация № 0321. Аз лично тази декларация не я познавам, тъй като при нас такъв номер няма.

         Придобитият имот от дружеството през 2004г., не мога да отговоря на въпроса с коя декларация е деклариран в Община Несебър, но управителят на фирмата твърди, че не е подписвал такава декларация.

         Другите три декларации, които органът е коментирал са относно друг имот.

         Поддържаме искането за извършване на графологична експертиза, но след като административният орган изпълни задължението си да окомплектова преписката, включително и да представи оригинал на декларация не знам коя си. Да представят оригинала на трите декларации и Вие ще прецените коя декларация е относима.

         Нотариалните актове са в преписката. Ще комплектоваме преписката, ако разпоредите, но според нас е относим нотариалният акт, който представихме днес в съдебно заседание. 

        

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания Акт за установяване на задължения по декларация.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че административната преписка не е представена в нейната цялост, като в тази връзка намира за необходимо, както административния орган, така и жалбоподателя да бъдат задължени в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото нотариален акт № 67/2004г., нотариален акт № 66/2004г. и нотариален акт № 184/2007г.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи по делото подадената пред него жалба за оспорването по административен ред с вх.№ 92-00-1094/01.03.2013г., по повод на която жалба е постановено и Решение № 92-00-1094Н1 от 21.05.2013г. на началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, ведно с приложените към нея писмени доказателства от страна на жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от уведомяването, да представи в оригинални екземпляри декларации с входящи номера 0321/11.05.2005г; 0322/11.05.2005г.; 4134/03.12.2010г.; 744/27.04.2011г. и 6677/03.12.2010г., с оглед преценяване необходимостта от заявеното от страна на жалбоподателя доказателствено искане, свързано с изготвяне на графологична експертиза, касаеща подписите, положени под тези декларации, във връзка с направеното възражение, че същите не са подписани от представляващия дружеството-жалбоподател г-н М.С.Л.

 

Адв.К.: Твърдя, че дружеството е платило такса „Битови отпадъци” изхождайки единствено от това, че са издадени удостоверения за данъчни оценки, в които е записано, че няма задължения. Не можахме да намерим писмени документи, но е платено задължението, защото общината има трайна практика да не издава такова удостоверение, ако има неплатени задължения.

Общината, според мен, неточно си е водела записванията, има едностранни записвания, за които нашето дружество не е знаело. За 2008г. получаваме удостоверение, че не дължим нищо и изведнъж през 2010г. получаваме известие, че дължим нещо.

 

Като съобрази направеното по-горе изявление на адв.К., съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, посредством която да бъде установено твърдението на жалбоподателя, че вмененото му задължение за такса „Битови отпадъци” (ТБО), относимо за 2007г. е изцяло заплатено от неговия доверител, поради което страната възразява по същество, че това задължение е недължимо, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства и след като извърши проучване на място в администрацията на Община Несебър по партидата на деклариран от жалбоподателя процесен недвижим имот, придобит с нотариален акт № 67/2004г., да отговори на въпросите:

Дали е извършено плащане на задължение за ТБО за 2007г. от страна на жалбоподателя, която такса е дължима за този недвижим имот, представляващ УПИ VІІ-479 в кв.3305 по плана на курортен комплекс „Слънчев бряг - Запад”, Община Несебър, с площ от 2809 кв.м.;

Вещото лице, също така, да изготви само за сведение справка относно това, дали от момента на придобиването на имота до процесната 2007г. дружеството е плащало ТБО за предходните отчетни години, съответно 2005г.-2006г.;

Вещото лице, след като направи справка в счетоводните записвания, да отговори има ли практика в Община Несебър да се издават удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти при положение, че има неплатени ТБО или данък сгради за съответните имот и да съобрази при изготвяне на заключението приложеното по делото удостоверение за данъчна оценка № 8283/16.06.2008г., в което е отбелязано, че дружеството няма данъчни задължения, като също така, вещото лице да посочи дали издаденото удостоверение може да се обвърже с подадената декларация с вх.№ 322/11.05.2005г. или някоя от другите възможни находящи се по делото декларации;

Вещото лице да установи придобиването на имота с нотариален акт № 67/2004г. с коя данъчна декларация в Община Несебър е деклариран този имот; да се проследи след това дали по тази първоначално подадена данъчна декларация има подадени допълнителни коригиращи данъчни декларации, касаещи този имот; какви са отбелязванията по тази декларация и по този имот и кога са направени;

По останалите приложени от административния орган данъчни декларации, находящи се в административната преписка, вещото лице следва да извърши справка и анализ, в резултат на които да обвърже тези данъчни декларации с конкретни недвижими имоти.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

        

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: